ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เด็กเยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้ง กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 8 เทศบาลเมืองจันทบุรี หมู่บ้านแผ่นดินทอง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมกิจกรรม Kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้ง สนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดกิจกรรม Kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ฟุตบาท ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดประมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Be Sociable, Share!