ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับประธานในการประชุมเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหงัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน 25๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมจะเป็นการนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการโครงการขยายฐานจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Be Sociable, Share!