ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประชุมกาแฟสัญจรกระชับสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 9/2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ประชุมกาแฟสัญจรกระชับสัมพันธไมตรี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานพระพุทธศาสนา / สำนักงานหนังสือเดินทางต่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหาความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการกระชับสัมพันธไมตรี โอกาสนี้ได้มีการแนะนำตัว หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในจังหวัดจันทบุรี อาทิ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / พลเรือตรี สายันต์ ไอยรารัตน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / พลเรือตรี ทศพล ผลดี ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / ผู้อำนวยการสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัว / ป.อาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองจันทบุรี / ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี / รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น สำหรับ กิจกรรมกาแฟสัญจรในครั้งต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอทีจำกัด ( มหาชน ) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

Be Sociable, Share!