สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปั่นปลูกป่า และแถลงข่าวจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 ตุลาคม นี้

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานชมรมจักรยาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม ปั่นปลูกป่า สู่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม โดยปล่อยขบวนรถจักรยานผู้ร่วมกิจกรรม ออกจากจุดสตาร์ทที่บริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้ฯเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ริมคลองภักดีรำไพ ไปสู่จุดปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร และลงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ในรอบนี้ 13 ไร่ เป็นพันธุ์ไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 12,000 ต้น หลังจากนั้น พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตะกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมโภชน์ ชินวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.๙ ณ พื้นที่บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการพลิกฟื้นคืนป่า ชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 707 ไร่ และฟื้นฟูบริเวณฯ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน 740 ไร่ และได้มีเจตนารมณ์ ที่จะขยายผลโครงการฯ สู่ความยั่งยืน โดยได้มีโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณบ้านเสม็ดงาม เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่า ชายเลนแห่งแรกของโลก2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งใน และต่างประเทศ4. เพื่อเป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals, SDGs) 5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในทางธรรมชาติของประชาชน6. เพื่อเป็นแหล่งสร้างกิจกรรมที่หลากหลายของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาทั้ง ใน และต่างประเทศ 7. เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลนร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติซึ่งมีสมาชิกอยู่ 43 ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลกสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นี้ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก และจักเป็นที่รวบรวมของ นักวิจัยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัย อบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของป่า ไม้และระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สวน พฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัด จันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าฯ รับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Be Sociable, Share!