เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี “เสน่ห์ไม่จาง…ที่บางสระเก้า” ประชาชน นักท่องเที่ยวแห่เลือกซื้อสินค้า ชื่นชมวิถีชีวิตชุมชน คึกคัก

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 ณ บริเวณตลาดสี่มุมเมรุ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระ เก้า” ซึ่งเป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม เป็นการเปิดจุดขายวิถีชีวิตชุมชนพร้อมกัน ทั้ง 5 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1บ้าน เนิน / หมู่ที่ 2บ้านกลาง / หมู่ที่ 3บ้านเนินกลาง / หมู่ที่ 4บ้านกองหิน และ หมู่ที่ 5 บ้านเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม สร้างความประทับเพื่อให้นักท่องเที่ยวติดใจและบอกต่อ หรือกลับมาท่องเที่ยวอีกในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ตำบลบางสระเก้า ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ เชื่อมต่อสู่ทะเลป่าชายเลน ชาวบ้านในตำบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และ น้ำกร่อย /นาข้าว / นากก / นาปอ /นาบัว / นาถั่ว / นาข้าวโพด / นามะพร้าว นามะนาว และ นากุ้ง จากประวัติแต่เดิม ได้มีการเล่ากันว่า ในท้องที่นี้ได้มีช้างป่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางเดินของช้าง เกิดเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกก็แปรสภาพเป็นคลองน้ำ และเมื่อเวลาช้างนอนจมปลักทำให้ดินยุบตัวเกิดเป็น สระขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้ง สิ้น 9 สระ จึงเรียกท้องที่บริเวณนี้ว่า “บางสระเก้า”

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Be Sociable, Share!