จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนเยาวชนจากหลายโรงเรียนเข้างาน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชสมภพในวันที่ 20 กันยายน โดยทั้ง2พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ในสิริราชสมบัติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในขณะที่ทรงพระเยาว์ทั้งสิ้น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมมุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมีส่วนร่วมในการใช้เวทีเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพของเยาวชน โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นจิตอาสาที่ดีดั่งคำขวัญของเยาวชนที่มีว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” และการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม หัวข้อ “ ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”มีการมอบรางวัลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล การแดสงผลงานของสภาเด็กและเยาวชน การแดสงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย มอบรางวัลแก่เด็กเยาวชน ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!