ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะตรวจติดตามผลงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ  ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ โอกาสนี้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แสดงวิธีการฝึกนั่งสมาธิ ขวดน้ำเพื่อให้เกิดปัญญา ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข ไม่ประมาท และมีความตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การแสดงท่าเต้นจังหวะ บาสโลบ ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นการออกกำลังกายตามจังหวะดนตรี หลังจากนั้น คณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียน ที่มีการประยุกต์นำศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ให้เด็กได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ต่อไป

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!