โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน คนดีศรียานุสรณ์ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนพากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจร่วมกิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน “คนดีศรียานุสรณ์” ประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการ จัดโครงการคนดีศรีอนุสรณ์ประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเป็นผู้รู้รักษาระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างที่ดี ประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำความดี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียนให้พากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจ และ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยคนดีศรีอนุสรณ์แบ่งเป็นสามประเภท คือ ประเภทคุณธรรมจริยธรรม / ประเภทกีฬา /ประเภทกิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผู้ปฏิบัติตนดี ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นแข่งขันทักษะวิชาการ/มี ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางโรงเรียน ชุมชน ส่วนประเภทกีฬาต้องมีผลงานการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ อย่างสม่ำเสมอในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีเสียนุสรณ์ระดับ ม.6 จำนวน 173 คน ระดับชั้น ม. 3 จำนวน 192 คนรวมทั้งสิ้น 365 คน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!