นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท แอนสปอตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันจะเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า ควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกตลาดทั้งในระบบตลาดกลางและตลาดพันธสัญญาที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างสัญญามาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีความเป็นกลางเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดและยกระดับการค้าผลไม้ของไทยตามนโยบายที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ภายใต้ Thailand ๔.๐

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!