ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์” โดยมีพลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีส่งมอบ ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดโครงการดังกล่าวในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เสียสละ ทั้งนี้ได้นำเยาวชนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพและปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ โดยส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น