ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น