การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

ita banner

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1)

2.

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 1)

3.

มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ดังนี้
3.1 ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 1)
3.2 จัดทำสรุปข้อมูลเว็ปไซต์และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 1)

 

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
Website:http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=52276
1.2คณะผู้บริหาร
Website:http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=129#&panel1-1
1.3 หัวหน้าส่วนราชการ
Website:http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2018/03/telephone-30-3-61.pdf

2.

แผนพัฒนาจังหวัด
Website:      http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1

3.

แผนปฏิบัติราชการประจำปี Website:http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1

4.

การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
Website : http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1

 

 ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ดังนี้
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่
1
.1 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 1930  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.2 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 1931 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.3 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 1932 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
 1.4 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 1933 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.5 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/4735 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

2

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
2.1 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3746/ 2560 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)(เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

3

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี (กรอ.จังหวัดจันทบุรี)
3.1 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 513/ 2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
(เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

4

มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดจันทบุรี
4.1  คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3261/ 2560 ลงวันที่ 1พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

5

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี
5.1  หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ.0017.2/ว 3486 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 9 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

 

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1.

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และการประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ
1.1 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ.0017.2/ว 2783 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข 10 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.2 หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ.0017.2/ว 3154 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข 11 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 1/2561
(เอกสารหมายเลข 12 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 2/2561
(เอกสารหมายเลข 13 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561
(เอกสารหมายเลข 14 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

2.

เอกสารการแสดงมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี(งบยุทธศาสตร์จังหวัด)
2.1 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 15 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
2.2สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 16 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
2.3 อำเภอโป่งน้ำร้อน (เอกสารหมายเลข 17 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
2.4 อำเภอแหลมสิงห์ (เอกสารหมายเลข 18 ประกอบข้อคำถาม EB 2)
2.5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 19 ประกอบข้อคำถาม EB 2)

 

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ประกอบไปด้วย
1.1 บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 3)
1.2รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0003/ว2078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่องการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดจันทบุรี  (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 3)      

2.

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

3.

วันที่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thและ ของหน่วยงาน (สำหรับรายการที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามเอกสาร Print Screen จากเว็บไซต์(เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

4.

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ – ปลดประกาศ ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

5.

หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)(เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

6.

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

 

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.

ภาพถ่ายหน้าจอระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (เอกสารหมายเลข 9ประกอบข้อคำถาม EB 3)

2.

ภาพถ่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 10 ประกอบข้อคำถาม EB 3)
3.2 ประกาศเผยแพร่แผน (เอกสารหมายเลข 11 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

3.

ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 12 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

 

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1. เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างwww.gprocurement.go.th/ตามเอกสาร Print Screen
(เอกสารหมายเลข 13 ประกอบข้อคำถาม EB 3)
  2. รายงานขอซื้อขอจ้างของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 14 ประกอบข้อคำถาม EB 3)

 

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ที่ผ่านมา)

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50799#&panel1-1

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5  จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.

จังหวัดจันทบุรีมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
หนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
1.1รอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.5/ว 4322 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 5)
1.2รอบการประเมินครั้งที่ 2/2561 : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0017.5/ว 2226  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 5)

2.

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2.1 รอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 : ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 5)
2.2 รอบการประเมินครั้งที่ 2/2561 : ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 5)  กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB 5) และแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB 5)

3.

การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3.1 หนังสือสั่งการฯ : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0017.5/ว 2260 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี มีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) (เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถาม EB 5)
3.2 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี มีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ประกอบไปด้วยวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติฯ (เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถาม EB 5)

4.

มีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดจันทบุรีได้มีคำสั่ง ที่ 8449/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 9 ประกอบข้อคำถาม EB 5)

 

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6  จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2018/05/Honestly-Intent.pdf

 

 ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7  จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ.0017.1/ว4715 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 7)
1.1 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 7)
1.2 แบบรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 7)

2.

กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
2.1 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 7)
2.2 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB 7)
2.3 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินการ
     (1) กรณีมาร้องด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB 7)
     (2) กรณีร้องเรียนจากหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถาม EB 7)

3.

มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม โดยมีการรายงานสรุปผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถาม EB 7)

 

ตัวชี้วัด:การรับสินบน

EB8  จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด: หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.3/ว 2070 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 8)

2.

การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 8)
2.2 ตัวอย่างการดำเนินการ
(1) สำนักงานจังหวัดจันทบุรี        (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 8)
(2)ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 8)
(3) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB 8)
(4) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB 8)
(5) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถาม EB 8)

 

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9  จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 9) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 9)

2.

การจัดโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท(เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 9) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 9)

 

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในจังหวัด

1.

บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดจันทบุรี(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB10)

2.

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดจันทบุรี ปรงบประมาณ พ.ศ. 2561(เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB10)

 

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในจังหวัด

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด: หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0017.7/ว 2269 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB10)

2.

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB10)

3.

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB10)

4.

มีกลไกในการกำกับติดตาม : แบบรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB10)

 

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 11)

2.

บันทึกเสนอความเห็นชอบแผน (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 11)

 

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง

1.

หนังสือสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.5/5991 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 11)

2.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB 11)

 

 ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด: หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0017.2/2019 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 12)

2.

กรอบแนวทางมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB 12)

3.

การกำหนดกลไกการกำกับติดตามในรูปแบบรายงาน (เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB 12)

 

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50782#&panel1-1
2. แสดงการรวบรวม Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

Website:

http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50780#&panel1-1

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น