ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สวนเคพีการ์เด้น อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น