ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น