ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๑๑ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อยู่อำนาจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังพลสำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพล และต้องการให้กำลังพลมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยขอให้กำลังพลมีความตั้งใจ ใส่ใจในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ และเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น