ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีประธานร่วม ๒ ฝ่าย ได้แก่ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประธานฝ่ายไทย และ พลเอก เยือง โซ๊ะคน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกกัมพูชา ประธานฝ่ายกัมพูชา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าชายแดนตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือชายแดน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น