ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ.) ขึ้น และทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการดำเนินโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน และติดตามประเมินผล รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น