ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรีที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 147

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น