ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ที่สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยมีแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น