ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมนำหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๐ คน

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น