ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด Outlet Premium ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด Outlet Premium ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ของจังหวัด มุ่งเน้นให้ใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนทุกระดับ บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น