จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งการนำกำลังออกตรวจในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำให้สถานบริการดำเนินการสอดส่องดูแลผู้ใช้บริการอายุต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อาวุธปืน ยาเสพติด การเปิด-ปิดตามเวลา และอบายมุข รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งหากพบสถานบริการใดปล่อยปละละเลยและกระทำความผิดตามกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น