ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติอันเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น