ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๗ วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เกิดผลเป็นรูปธรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น