นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายกองเอก พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายกองเอก พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในโอกาสเดินทางมาตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณารางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายหมวดตรี นิพนธ์ วิสุทธาภรณ์
ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ นายหมวดตรี วิทยา ดลวัฒนกุล
รองบังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ และนายหมวดเอก รุ่งอรุณ พิทักษา
จ่ากองร้อยกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑
จำนวน ๑ กองร้อย และจัดตั้งเพิ่มเติม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ อีกจำนวน ๑ กองร้อย ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งกองร้อยบังคับการและบริการขึ้นอีก ๑ กองร้อย ปฏิบัติภารกิจเรื่อยมา จนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้มีการยุบรวมกองร้อยเหลือเพียง
กองร้อยเดียว คือกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ โดยปฏิบัติภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนและงานตามนโยบายของรัฐบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑
ได้เล็งเห็นว่ามีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และด้านอื่นๆ
จึงส่งผลการดำเนินงานจากการปฏิบัติภารกิจในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้ารับการพิจารณารางวัล
กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

1 2 3 4 5 6 11 21

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น