ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจและได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการนำกำลังออกตรวจในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด

1 2 3 4 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น