ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง จึงกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประโยชน์นานัปการของโครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยเสมอมา การขนานนามพระองค์ว่า พระบิดาแห่งฝนหลวง จึงเป็นการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่จะคงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น