จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๙ กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ฯ

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ช่วงเทศกาลลอยกระทง และตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานบริการช่วยสอดส่องดูแล ผู้ใช้บริการอายุต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อาวุธปืน ยาเสพติด การเปิด-ปิดตามเวลา และอบายมุข รวมถึงการจุดพลุ โคมลอย โคมไฟต่างๆ ซึ่งหากพบสถานบริการใดปล่อยปละละเลยและกระทำความผิดตามกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยการตรวจในครั้งนี้ได้มีการสุ่มตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะของผู้มาใช้บริการ พนักงานภายในร้าน พบมีผู้มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย จำนวน ๑ คน จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น