นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานทำให้จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบระดับเพชร ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลมะขาม เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต้นแบบระดับเพชร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบระดับเงิน

1 2 3 4 5 7 9 11 12

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น