ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง การจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างสมพระเกียรติ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอที่ท่านมีความประสงค์จะไปช่วยงานจิตอาสา

1 2 3 4 5 6 7 9 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น