ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ เรียกว่า “ธงไตรรงค์” โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดในวันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการเชิญและประดับธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น