ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้วางรากฐานระบบกฎหมายไทย การศึกษาวิชานิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมไทย อันเป็นการพัฒนาวงการนิติศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

1.1 1.2.1 1.2 1 2 3 4 43

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น