ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาว ร่วมโครงการ “จันทบุรีปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้องค์ราชันย์”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาว ร่วมโครงการ “ จันทบุรีปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้องค์ราชันย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ป่าบ้านคลองกระทา ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ ๓ อำเภอ ประกอบไปด้วย ๑.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการปลูกป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำเวฬุ ๒.อำเภอแก่งหางแมว ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง และ ๓.พื้นที่อำเภอสอยดาว ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น