ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ให้การต้อนรับนายอำพล จินดาวัฒนะ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง ปัญหาการใช้แรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา และร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังบรรยายสรุปประเด็นสภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น