ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น