รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรีประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชนจาก ๑๐ อำเภอเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   โดยหลักสูตรจะมีการเรียนรู้ และปฏิบัติทดลองที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

3.1 3.2 3.3 IMG_0028

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น