พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 1. หนังสือที่ จบ 0017.2/ว 4828 ลว 20 พ.ย. 61 เรื่องเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 2. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
 3. ผลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสารของราชการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ จบ 0017.2/ว4068 เรื่องลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสารของราชการ
 4. ราชกิจจาโครงสร้างหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 5. การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
  1) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 5848 ลว 8 สิงหาคม 2561
  2) รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัด
  3) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
 6. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ
 7. ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. …
  1.1 แบบรับฟังความคิดเห็น
 8. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การดำเนินการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
 9. ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 10. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลฯ
 11. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ฯ
 12. การรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการฯ
 13. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเกณฑ์การประเมินฯ
 14. แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 15. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 16. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547
 17. ร่างประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 18. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 19. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น