พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 1. การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
  1) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 5848 ลว 8 สิงหาคม 2561
  2) รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัด
  3) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
 2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ
 3. ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. …
  1.1 แบบรับฟังความคิดเห็น
 4. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การดำเนินการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
 5. ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 6. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลฯ
 7. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ฯ
 8. การรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการฯ
 9. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเกณฑ์การประเมินฯ
 10. แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 11. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 12. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547
 13. ร่างประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 14. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 15. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น