สอบราคา – ประกวดราคา

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561

——————————————————————————————————————————–

เรื่องประชาพิจารณ์

 1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่
  1.1  ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง 1.2ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง

——————————————————————————————————————————–

การสอบราคา – ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 6-9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 2. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : เทศบาลตำบลนายายอาม
 3. การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่
  (1) ประกาศ Provincial Hall3

  (2) ประกวดราคา Provincial Hall
 4. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง หมู่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหากคุ้งวิมาน หมู่ ๗ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิืทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 8. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (2หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
  1.1 ประกาศจังหวัดปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ. 1.2 เอกสารประกวดราคาปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ.
 9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งแท็งทาวเวอร์แชมเปน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 11. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 12. การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่ราชการจังหวัดจันทบุรี ๒ หลัง : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2-5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 14. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอบและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 15. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 16. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลซอย 18/1 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนายายอาม กว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 17. ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 18. ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาขีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 19. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 20. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (รถตู้) : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 21. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ : จังหวัดจันทบุรี
 22. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสแตนเลส จำนวน 22 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 23. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้ว ค.ส.ล.ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (กองช่าง) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 24. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำและผิวจราจรทางเท้า บริเวณถนนเลียบเนินเชื่อมถนนท่าหลวง ถนนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 25. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดจันทบุรี
 26. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 27. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 28. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บริเวณวัดปลายคลองพลิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 29. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 30. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 31. สอบราคาซืื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 32. โครงการซ่อมสร้างถนนพาราสเลอรี่ซีล สายบ้านอาเตี้ยเชื่อมถนนลาดยางเก่า หมู่ที่ 2 บ้านเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
 33. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองยายไห-โป่งแรด หมู่ที่ 1 บ้านอ่างบน ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 34. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 35. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 36. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 37. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 38. สอบราคาจ้างก่อสร้างถ
Be Sociable, Share!