สอบราคา – ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2-5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอบและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 3. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 4. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลซอย 18/1 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนายายอาม กว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 5. ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 6. ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาขีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 7. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 8. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (รถตู้) : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 9. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ : จังหวัดจันทบุรี
 10. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสแตนเลส จำนวน 22 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 11. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้ว ค.ส.ล.ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (กองช่าง) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำและผิวจราจรทางเท้า บริเวณถนนเลียบเนินเชื่อมถนนท่าหลวง ถนนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 13. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดจันทบุรี
 14. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 15. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 16. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บริเวณวัดปลายคลองพลิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 17. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 18. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 19. สอบราคาซืื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 20. โครงการซ่อมสร้างถนนพาราสเลอรี่ซีล สายบ้านอาเตี้ยเชื่อมถนนลาดยางเก่า หมู่ที่ 2 บ้านเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
 21. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองยายไห-โป่งแรด หมู่ที่ 1 บ้านอ่างบน ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 22. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 23. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 24. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 25. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 26. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานตาเมือง-ดีไว หมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 27. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง Asphaltic concrete สายสุโขธารา 1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 28. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายซอยมัธยมวัดหนองแหวน-หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหวน (หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8) ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 29. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด พร้อมติดตั้ง : จังหวัดจันทบุรี
 30. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 31. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : จังหวัดจันทบุรี
 32. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 33. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 34. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 35. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร สายเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 36. สอบราคาซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
 37. สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 38. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 39. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 40. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 41. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 42. สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ธกส.ลงคลองขนม หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 43. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง
 44. (Excellent Model School) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 45. ประกวดราคาจ้างโครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2560 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs สุดยอดของดีเมืองจันท์…สีสันตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 (90.15.18.02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 46. สอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน : จังหวัดจันทบุรี
 47. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 48. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 49. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร Cape Seal จำนวน 2 รายการ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 50. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานข้ามคลองขี้หนอน ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 51. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 52. ประกวดราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สุดยอดของดีเมืองจันท์..สีสันตะวันออก ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 (90.15.18.02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 53. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 54. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 55. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 56. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตายาย หมุ่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 57. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 แยกขวา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 58. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูนิ่มเชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 59. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานข้ามคลองขี้หนอง ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 60. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดวงโคมและระบบไฟฟ้าสะพานสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณหอนาฬิกาสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและปรับปรุงภูมิทัศน์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 61. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 62. ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
 63. สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ : จังหวัดชัยภูมิ
 64. สอบราคาจ้างงานโครงการขยายพื้นที่ สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 65. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 66. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลแหลมสิงห์ : จังหวัดจันทบุรี
 67. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตาจ๊อง (ออกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี) หมู่ที่ 2 บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลแสลง
 68. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 69. สอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน คสล.บ้านโรงไม้ หมู่ที่ 2 (ฝั่งศาลเจ้า) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 70. สอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน คสล.บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 71. สอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน คสล.บ้านโรงไม้ หมู่ที่ 2 (ฝั่งวัดบางชัน) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลคลองขุด จำนวน 8 โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
 73. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 74. ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เป็นซาก จำนวน 1,902 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 75. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 4 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 76. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 77. สอบราคาซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
 78. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 79. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 80. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียนหัก – สุขุมทิว ซอย 14 (นิลโกศล) หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 81. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : จังหวัดจันทบุรี
 82. สอบราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน 7 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 83. จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำโดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ),การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-043/2560
 84. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 85. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 960 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 86. ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 87. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะขวาง ซอย 1 (เพนียต-เกาะขวาง) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี
 88. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 89. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชมประชาอุทิศ หมู่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 90. สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ที่ต้องรองรับระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ไม่น้อยกว่า 64 BIT และรองรับระบบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงานธุรการ งานสำนักงานภายในสถานศึกษา จำนวน 440 License : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 91. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 92. สอบราคาจ้างเหมา โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ – สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 93. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี (พระยาตรัง) ชช.1 งบ พ.ร.บ. ปี 2560 : การเคหะแห่งชาติ
 94. สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : จังหวัดจันทบุรี
 95. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 แห่ง (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 96. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน้ำพุร้อน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 97. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 98. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 99. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 100. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดโค้ง ซอย 17 (ชุมชนย่อยที่อ1/บ้านสมอทอง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 101. สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
 102. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 103. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 104. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน – บ้านพังคะแลง – บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 105. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย10 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 106. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 107. ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง ยาว 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 : จังหวัดจันทบุรี
 108. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 109. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 110. สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 111. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 3 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 112. ประมูลซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 113. เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 114. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 115. สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน “การประกวดและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560″ (FRUITPITAL FAIR 2017) จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 116. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนสายปะตง – ทุ่งขนาน เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 117. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝายซอยผาสุก หมู่ที่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และหมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 118. สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ จำนวน 13 เครื่อง : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 119. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 120. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 121. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอีมุย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 122. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 123. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 124. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาป่า 4 หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 125. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม – ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ยูนิต และเครื่องเอกซ์เรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่่อง : โรงพยาบาลท่าใหม่
 126. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรมการปกครอง
 127. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
 128. แก้ไข สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 129. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสภาพและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9978 จันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 130. ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง กิจกรรมย่อย 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 131. ประกวดราคาซื้อซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 132. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 133. สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 134. สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขุม – เนินตะไท หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 135. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 136. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ถนนสายขลุง – พลิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 137. การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกบิล-วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู : เทศบาลตำบลคลองพลู
 138. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๑ ศาลากลางจันทบุรี
Be Sociable, Share!