สอบราคา – ประกวดราคา

 1. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชมประชาอุทิศ หมู่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 2. สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ที่ต้องรองรับระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ไม่น้อยกว่า 64 BIT และรองรับระบบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงานธุรการ งานสำนักงานภายในสถานศึกษา จำนวน 440 License : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 3. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 4. สอบราคาจ้างเหมา โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ – สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 5. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี (พระยาตรัง) ชช.1 งบ พ.ร.บ. ปี 2560 : การเคหะแห่งชาติ
 6. สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : จังหวัดจันทบุรี
 7. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 แห่ง (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 8. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน้ำพุร้อน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 9. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 10. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 11. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 12. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดโค้ง ซอย 17 (ชุมชนย่อยที่อ1/บ้านสมอทอง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 13. สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
 14. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 15. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 16. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน – บ้านพังคะแลง – บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 17. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย10 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 18. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 19. ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง ยาว 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 : จังหวัดจันทบุรี
 20. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 21. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 22. สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 23. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 3 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 24. ประมูลซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 25. เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 26. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 27. สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน “การประกวดและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560″ (FRUITPITAL FAIR 2017) จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 28. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนสายปะตง – ทุ่งขนาน เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 29. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝายซอยผาสุก หมู่ที่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และหมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 30. สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ จำนวน 13 เครื่อง : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 31. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 32. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 33. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอีมุย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 34. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 35. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 36. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาป่า 4 หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 37. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม – ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ยูนิต และเครื่องเอกซ์เรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่่อง : โรงพยาบาลท่าใหม่
 38. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรมการปกครอง
 39. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
 40. แก้ไข สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 41. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสภาพและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9978 จันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 42. ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง กิจกรรมย่อย 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 43. ประกวดราคาซื้อซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 44. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 45. สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 46. สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขุม – เนินตะไท หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 47. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 48. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ถนนสายขลุง – พลิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 49. การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกบิล-วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู : เทศบาลตำบลคลองพลู
 50. ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 700 มม. (กปภ.สาขาพัทยา) เทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 51. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 960 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 52. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรลาดยาง ยาว 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 53. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete พิพิธภัณฑสถานพาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายเนินวง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า3,622 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):จังหวัดจันทบุรี
 54. สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ อบต.ท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2560:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 55. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองขลุง
 56. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเนินโพธิ์-บางสระเก้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 57. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก:โรงพยาบาลท่าใหม่
 58. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
 59. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารผลิตภัณฑ์ชุมชน:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 60. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก(จังหวัดจันทบุรี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมที่ 1 : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี241-10-04-60
 61. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตากสิน 5/1 หมู่1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 62. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก:พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 63. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดวงโคมและระบบไฟฟ้าสะพาน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณหอนาฬิกาสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและปรับปรุงภูมิทัศน์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 64. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 ถนนสายขลุง-พลิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก:เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 65. การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด:วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 66. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์:เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 67. ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางสายหลักสามแยกนายายอาม (ถนนสุขุมวิท) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจหลักภาคตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว) อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 372 เมตร 1.0000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):แขวงทางหลวงจันทบุรี
 68. ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2):เทศบาลตำบลพวา
 69. แก้ไขวันที่ยื่นเอกสารประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ระยะที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 70. ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1.0000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):แขวงทางหลวงจันทบุรี
 71. ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างขยายช่องจราจร บ้านหินลอย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตอน 2 (ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร 1.0000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):แขวงทางหลวงจันทบุรี
 72. ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างขยายช่องจราจร บ้านเขาไร่ยา-บ้านแก้ว-ชำโสม ตำบลท่าช้าง-แสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตอน 1 (ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร 1.0000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):แขวงทางหลวงจันทบุรี
 73. ประมูลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย:เทศบาลตำบลหนองคล้า
 74. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำแบบท่อพญานาคด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืนตามรอยพ่อ จังหวัดจันทบุรี:สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 75. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดวงโคมและระบบไฟฟ้าสะพานสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณหอนาฬิกาสวนสาธาณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและปรับปรุงภูมิทัศน์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 76. สอบราคาซื้อ 1. โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบกลุ่มผู้ใช้น้ำกระทิง-คลองขวางโดยจัดซื้อท่อ pvc ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6 เมตร ชนิดปากระฆังพร้อมแหวนยาง (มอก.) จำนวน 177 ท่อน,ท่อเหล็กประปา ขนาด 10 นิ้ว หนา 4.5 เมตร ยาว 6 เมตร (มอก.) จำนวน25 ท่อน,ข้อต่อยีโบลท์ pvc/pvc ขนาด 10นิ้ว (มอก./กปภ) จำนวน 10 ชุด 2. โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบกลุ่มผู้ใช้น้ำเนินมะหาด-เขารูปช้าง โดยจัดซื้อท่อ pvc ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6 เมตร ชนืดปากระฆังพร้อมแหวนยาง จำนวน 325 ท่อน:เทศบาลตำบลชากไทย
 77. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 78. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกตรอกนอง หมู่ที่2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 79. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่3 และหมู่ที่1:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 80. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 อาคาร ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 81. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแผ่นดินทอง 4:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 82. สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงแบบหลังคาโค้ง แดน 7 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560:เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 83. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุกกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งอูปกรณ์สำหำหรับดับเพลิงจำนวน ๑คัน ด้วบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข):องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 84. ประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ระยะที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 85. ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 CC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาดเหง้า
 86. (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 87. สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชายและส้วมนักเรียนหญิง ปีงบประมาณ 2560:โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 88. สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 9,หมู่ 10 ตำบลบางกระจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลบางกระจะ
 89. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 90. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตระแกรงเหล็ก สายบ้านเนินกลาง หมู่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 91. สอบราคาซื้อรถ 6 ล้อตู้โมบายแบบปีกนก:วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 92. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องชั่้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36):มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊
 93. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนนสายคลองหลอด หมู่ที่ 10 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 94. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ(สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 95. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมราคา และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ(ครภัณฑ์ 2 รายการ) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ โดยวิธีขายทอดตลาด:โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 96. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำ ปี 2560 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 97. สอบราคาดโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 6 และโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหาแมว จังหวัดจัทบุรี:เทศบาลตำบลพวา
 98. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลตำบลขลุง ถนนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองขลุง
 99. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาควบคุมดุูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด,จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำขลุง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทุบรี และควบคุมดุแลการสุบ – ส่งน้ำดิบ แรงต่ำตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี:การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 100. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 101. สอบราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์: โรงเรียน ศรียานุสรณ์
 102. การจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ: เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 103. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๒๐ (ชุมชนย่อยที่๗/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์: เทศบาลท่าช้าง
 104. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง) และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 105. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางชนิดเคปซีลเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตรอกเพาะ-หนองกระถาด หมู่ ๑:องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 106. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี:สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 107. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาลสาย ๑๒ (ซอยข้างบ้านป้าอิน):เทศบาลเมืองขลุง
 108. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบูรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 109. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 2 จำนวน 1 แห่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม):เทศบาลเมืองท่าใหม่
 110. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่ชายแดนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีุและพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาเพื่อรองรับประชาคมอาเชียน จำนวน 4 แห่ง 5 เตาเผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 111. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวย ซอย 2 (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันบุรี:เทศบาลเมืองท่าช้าง
 112. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองท่าช้าง
 113. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในที่ดินเทศบาลเชื่อมซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 114. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้อนที่ 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุดเริ่มต้นถนนสายทางเข้าวัดกลาง-สิ้นสุดถนนสายทางเข้าวัดคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์
 115. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้อนที่ 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 116. สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน:วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 117. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบบ่อนุบาลปูด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ธนาคารปูไข่):สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 118. ให้บุคคลภายนอกเข่าพื้นที่:มหาวิทยาลัยบูรพา
 119. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองขลุง
 120. ประมูลซื้อรถตักขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพวา
 121. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3):องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 122. ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction):เทศบาลตำบลหนองค้า
 123. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่บ้านสามัคคี หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 124. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายแนวเขตประปา วางท่อประปา วางท่อเมส์ส่งน้ำ แะลปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 ตำบลจันเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลจันทเขลม
 125. ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพลับพลา
 126. สอบราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บางชัน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 127. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการชุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 128. สอบราราจ้างปรับปรุงผิวทาง Asphaltic concrete สายทุ่งคานรูด หมู่ 5 และซอยทุ่งไก่-สะพานตาเมืองหมู่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 129. สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 130. สอบราคาจ้างจัดซื้อท่อ PVC สีฟ้า:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 131. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยบุญกรอง ถนนริมน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 132. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยช่างหิน หมู่ที่ 2 ตำบลจันทนิมืต อำเภอเมือง จังหวัดตจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 133. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโตรลิคแบบตีนตะขาบ(ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 134. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 135. ประกวดราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานคลองขี้หนอน บริเวณหน้าฮอนด้า หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี:การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 สาขาจันทบุรี
 136. สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยภิบาลชนม์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลอง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 137. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 16 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 138. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 17 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬ
 139. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 16 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬ
 140. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 141. สอบราค้าจ้างเหมาโครงการถมดินบดอัดที่ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 142. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณสาธารณประโยชน์(ป่าช้าทุ่งว่านเหลือง) หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3:เทศบาลตำบลพลับพลา
 143. สอบราคมจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี:สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 144. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายบริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านคลองขวาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านคลองขวาง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลแสลง
 145. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถน คสล.เนินตากันหมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่่วนตำบลหนองบัว
 146. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 147. ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ(48 ชิ้น):มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 148. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบการเครื่องคอมพิวเตอร์ (9 รายการ):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 149. ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 1 บ้านซับตารี และหมุ่ 11 บ้านเขานมนาง:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 150. สอบราคาจ้างเหมาะก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนา
 151. ประกาศสอบราคา โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองค้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองค้า:เทศบาลตำบลหนองค้
 152. ประมูลการจัดซื้่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี่ซีแบบอัดท้าย:เทศบาลตำบลหนองค้
 153. ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน(ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ) ของสวัสดิการโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยวิธีการขายทอดตลาด:โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร่ี
 154. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 155. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีต:เทศบาลตำบลทับช้าง
 156. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา 7 โครงการและโครงการก่อสร้างถนน คสล. 6 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลทับช้าง
 157. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ:ส.ป.ก.จันทบุรี
 158. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 159. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซีแบบอัดท้ายจำนวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 160. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 161. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) ถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลเนินสูง
 162. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี(ครั้งที่3):องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 163. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซึล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 164. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินแดง ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง:เทศบาลตำบลพลวง
 165. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ คสล.ริมถนนสายเทศบาล 3 ช่วงแยกเข้าบ้านตานอม หมู่ที่ 9 ตำบลพลิ้ว และหมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพลิ้ว
 166. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี:เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 167. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม
 168. สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองขลุง ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 10:เทศบาลเมืองขลุง
 169. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 10 บ้านสระบาป ตำบลสระบาป อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 :องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 170. ยกเลิกการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม
 171. จัดซื้อรถยน์ส่วนกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง(ดีเซล):เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 172. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง)และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 173. สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 174. ประมูลซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 175. สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 176. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด : โรงพยาบาลขลุง
 177. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : เทศบาลตำบลทับช้าง
 178. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 179. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 180. ขอยกเลิกส่งประกาศสอบราคา : สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
 181. สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่3) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 182. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 183. สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายว่านเหลือง-มูซู หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 184. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 185. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 186. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเล่ย์บอล (ครั้งที่ 3) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 187. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย (ข้างเทศบาลตำบลบางกะจะ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 188. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 189. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 ) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 190. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมประชาคม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลมะขาม
 191. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 8 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 192. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 193. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 194. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 195. ประมูลจ้างเหมาโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 196. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่่วนจังหวัดจันทบุรี
 197. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) : สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 198. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13โครงการ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง
 199. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 200. สอบราคาซื้อเลื่อยผ่าซากสุกร : สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 201. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 202. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองขลุง ถนนเทศบาลสาย 3 (สายผังเมือง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองขลุง
 203. ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องสมุดชั้น 1 อาคาร 35 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 204. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง) และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 205. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 150 ตัน จำนวน 1 บ่อ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
 206. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 207. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 208. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 209. สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 210. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 211. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 212. แจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 9 โครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 213. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 214. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางสายหัวแหลม-ดอนสำโรง หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 215. สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
 216. แจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 11 โครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 217. สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำรูปตัววี ซอยพระยาตรัง 7 หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 218. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยตากสิน 2 (คลองทราย) หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 219. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด เนื่องจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกชำรุด ตรงบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงปากทางเข้า กปภ.สาขาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 220. สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุการเกษตรจำนวน 15 รายการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 221. สอบราคาจ้าง
Be Sociable, Share!