ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

———————————————————————————————————————————-

ข.แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ

———————————————————————————————————————————-

ค.การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน เมษายน 2561 
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 

เรื่องรับฟังคำวิจารณ์

1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 2
    1) ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง  2) ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง
2. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 1
   1)  ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง 2) ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง

การสอบราคา – ประกวดราคา 

 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจัดซื้อจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตั้งบริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  - ประกาศจังหวัดจันทบุรี
  - เอกสารประกวดราคา
  - ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา เลขที่ 5/2561
 3. การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่
  (1) ประกาศ Provincial Hall3
  (2) ประกวดราคา Provincial Hall
 4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฉายและโปรเจคเตอร์พร้อมผู้ควบคุมดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นอาเซียนปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ ในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฉายและโปรเจคเตอร์ พร้อมควบคุม ในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ เพื่อใช้ในงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาทำความสะอาดซักพรหม ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 17. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หนังสือติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตั้งบริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ITA ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดซุ้มถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ

 1. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ค.61 (1)
 2. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ค.61 (2)
 3. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ค.61 (3)
 4. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ต.ค.61
 5. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ย.61
 6. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ธ.ค.61 
 7. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ม.ค.62 (1)
 8. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ม.ค.62 (2)
 9. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ม.ค.62 (3)
 10. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ก.พ.62
 11. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มี.ค.62 (1)
 12. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มี.ค.62 (2)
 13. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน เม.ย.62 (1)
 14. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน เม.ย.62 (2)
 15. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ค.62 (1)
 16. สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน พ.ค.62 (2)

———————————————————————————————————————————-

ง.การสอบราคา – ประกวดราคา ของหน่วยงานต่างๆ

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าในหมู่บ้านการเคหะ 2 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 2. ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้ายขนาดเล็ก ชนิด 4 ล้อ ยกเทด้วยระบบไฮโดรลิกดันใต้ท้องรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):แขวงทางหลวงจันทบุรี
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๓ ตอน คลองทราย -จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : แขวงทางหลวงจันทบุรี
 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลปัถวี
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสพัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
 8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ้านสวยคลองหลอด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองน้ำใส ต.ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 10. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล สาย 4 (ช่วงบริเวณโอเอซิสซีเวิลด์ – บริเวณสายแยกปลาป่น ซอย 3/5 หมู่ 5,6) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 11. การจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณศาลเจ้าแป๊ะกงเชิงสะพานตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 12. ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 13. ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
 14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว-คมบาง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 18. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 19. สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างธนาคาร ธกส. ลงคลองขนม หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 20. สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายนำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 21. สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกระทิง ซอย 23 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 22. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสา หมู่ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : อำเภอเมืองจันทบุรี
 23. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 6-9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 24. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : เทศบาลตำบลนายายอาม
 25. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง หมู่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 26. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหากคุ้งวิมาน หมู่ ๗ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 27. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 28. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิืทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 29. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (2หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
  1.1 ประกาศจังหวัดปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ. 1.2 เอกสารประกวดราคาปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ.
 30. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งแท็งทาวเวอร์แชมเปน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 31. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 32. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 33. การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่ราชการจังหวัดจันทบุรี ๒ หลัง : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 34. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2-5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 35. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอบและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 36. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 37. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลซอย 18/1 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนายายอาม กว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 38. ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 39. ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาขีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 40. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 41. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (รถตู้) : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 42. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ : จังหวัดจันทบุรี
 43. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสแตนเลส จำนวน 22 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 44. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้ว ค.ส.ล.ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (กองช่าง) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 45. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำและผิวจราจรทางเท้า บริเวณถนนเลียบเนินเชื่อมถนนท่าหลวง ถนนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 46. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดจันทบุรี
 47. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 48. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 49. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บริเวณวัดปลายคลองพลิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 50. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 51. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 52. สอบราคาซืื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
Be Sociable, Share!