สอบราคา – ประกวดราคา

 1. ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เป็นซาก จำนวน 1,902 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 2. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 4 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 3. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 4. สอบราคาซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
 5. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 6. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียนหัก – สุขุมทิว ซอย 14 (นิลโกศล) หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 8. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : จังหวัดจันทบุรี
 9. สอบราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน 7 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 10. จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำโดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ),การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-043/2560
 11. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 960 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 13. ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 14. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะขวาง ซอย 1 (เพนียต-เกาะขวาง) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี
 15. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 16. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชมประชาอุทิศ หมู่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 17. สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ที่ต้องรองรับระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ไม่น้อยกว่า 64 BIT และรองรับระบบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงานธุรการ งานสำนักงานภายในสถานศึกษา จำนวน 440 License : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 18. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 19. สอบราคาจ้างเหมา โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ – สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 20. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี (พระยาตรัง) ชช.1 งบ พ.ร.บ. ปี 2560 : การเคหะแห่งชาติ
 21. สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : จังหวัดจันทบุรี
 22. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 แห่ง (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 23. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน้ำพุร้อน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 24. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 25. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 26. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 27. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดโค้ง ซอย 17 (ชุมชนย่อยที่อ1/บ้านสมอทอง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 28. สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
 29. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 30. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 31. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน – บ้านพังคะแลง – บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 32. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย10 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 33. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 34. ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง ยาว 1,825 เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 : จังหวัดจันทบุรี
 35. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 36. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 37. สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 38. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 3 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 39. ประมูลซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 40. เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 41. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 42. สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน “การประกวดและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560″ (FRUITPITAL FAIR 2017) จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 43. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนสายปะตง – ทุ่งขนาน เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 44. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝายซอยผาสุก หมู่ที่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และหมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 45. สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ จำนวน 13 เครื่อง : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 46. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 47. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 48. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอีมุย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 49. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 50. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 51. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาป่า 4 หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 52. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม – ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ยูนิต และเครื่องเอกซ์เรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่่อง : โรงพยาบาลท่าใหม่
 53. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรมการปกครอง
 54. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
 55. แก้ไข สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบระบบ ON Grid System ณ บนอาคารสำนักงานชั้นดาดฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 56. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสภาพและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9978 จันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 57. ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง กิจกรรมย่อย 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 58. ประกวดราคาซื้อซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 59. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 60. สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 61. สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขุม – เนินตะไท หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 62. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 63. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ถนนสายขลุง – พลิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 64. การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกบิล-วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู : เทศบาลตำบลคลองพลู
 65. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๑ ศาลากลางจันทบุรี
Be Sociable, Share!