สอบราคา – ประกวดราคา


 1. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกตรอกนอง หมู่ที่2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 3. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่3 และหมู่ที่1:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 4. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 อาคาร ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 5. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแผ่นดินทอง 4:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 6. สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงแบบหลังคาโค้ง แดน 7 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560:เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 7. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุกกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งอูปกรณ์สำหำหรับดับเพลิงจำนวน ๑คัน ด้วบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข):องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 8. ประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ระยะที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 9. ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 CC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาดเหง้า
 10. (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 11. สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชายและส้วมนักเรียนหญิง ปีงบประมาณ 2560:โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 12. สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 9,หมู่ 10 ตำบลบางกระจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลบางกระจะ
 13. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 14. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตระแกรงเหล็ก สายบ้านเนินกลาง หมู่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 15. สอบราคาซื้อรถ 6 ล้อตู้โมบายแบบปีกนก:วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 16. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องชั่้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36):มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊
 17. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนนสายคลองหลอด หมู่ที่ 10 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ(สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 19. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมราคา และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ(ครภัณฑ์ 2 รายการ) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ โดยวิธีขายทอดตลาด:โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 20. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำ ปี 2560 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. สอบราคาดโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 6 และโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหาแมว จังหวัดจัทบุรี:เทศบาลตำบลพวา
 22. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลตำบลขลุง ถนนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองขลุง
 23. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาควบคุมดุูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด,จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำขลุง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทุบรี และควบคุมดุแลการสุบ – ส่งน้ำดิบ แรงต่ำตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี:การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 24. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 25. สอบราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์: โรงเรียน ศรียานุสรณ์
 26. การจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ: เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 27. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๒๐ (ชุมชนย่อยที่๗/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์: เทศบาลท่าช้าง
 28. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง) และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 29. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางชนิดเคปซีลเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตรอกเพาะ-หนองกระถาด หมู่ ๑:องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 30. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี:สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 31. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาลสาย ๑๒ (ซอยข้างบ้านป้าอิน):เทศบาลเมืองขลุง
 32. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบูรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 33. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 2 จำนวน 1 แห่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม):เทศบาลเมืองท่าใหม่
 34. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่ชายแดนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีุและพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาเพื่อรองรับประชาคมอาเชียน จำนวน 4 แห่ง 5 เตาเผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 35. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวย ซอย 2 (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันบุรี:เทศบาลเมืองท่าช้าง
 36. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองท่าช้าง
 37. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในที่ดินเทศบาลเชื่อมซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 38. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้อนที่ 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุดเริ่มต้นถนนสายทางเข้าวัดกลาง-สิ้นสุดถนนสายทางเข้าวัดคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์
 39. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้อนที่ 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 40. สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน:วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 41. สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบบ่อนุบาลปูด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ธนาคารปูไข่):สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 42. ให้บุคคลภายนอกเข่าพื้นที่:มหาวิทยาลัยบูรพา
 43. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองขลุง
 44. ประมูลซื้อรถตักขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพวา
 45. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3):องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 46. ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction):เทศบาลตำบลหนองค้า
 47. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่บ้านสามัคคี หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 48. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายแนวเขตประปา วางท่อประปา วางท่อเมส์ส่งน้ำ แะลปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 ตำบลจันเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลจันทเขลม
 49. ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพลับพลา
 50. สอบราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บางชัน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 51. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการชุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 52. สอบราราจ้างปรับปรุงผิวทาง Asphaltic concrete สายทุ่งคานรูด หมู่ 5 และซอยทุ่งไก่-สะพานตาเมืองหมู่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 53. สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 54. สอบราคาจ้างจัดซื้อท่อ PVC สีฟ้า:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 55. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยบุญกรอง ถนนริมน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 56. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยช่างหิน หมู่ที่ 2 ตำบลจันทนิมืต อำเภอเมือง จังหวัดตจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 57. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโตรลิคแบบตีนตะขาบ(ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 58. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 59. ประกวดราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานคลองขี้หนอน บริเวณหน้าฮอนด้า หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี:การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 สาขาจันทบุรี
 60. สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยภิบาลชนม์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลอง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 61. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 16 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 62. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 17 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬ
 63. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 16 รายการ:เทศบาลตำบลบ่อเวฬ
 64. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 65. สอบราค้าจ้างเหมาโครงการถมดินบดอัดที่ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 66. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณสาธารณประโยชน์(ป่าช้าทุ่งว่านเหลือง) หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3:เทศบาลตำบลพลับพลา
 67. สอบราคมจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี:สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 68. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายบริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านคลองขวาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านคลองขวาง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลแสลง
 69. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถน คสล.เนินตากันหมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่่วนตำบลหนองบัว
 70. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 71. ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ(48 ชิ้น):มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 72. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบการเครื่องคอมพิวเตอร์ (9 รายการ):วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 73. ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 1 บ้านซับตารี และหมุ่ 11 บ้านเขานมนาง:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 74. สอบราคาจ้างเหมาะก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนา
 75. ประกาศสอบราคา โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองค้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองค้า:เทศบาลตำบลหนองค้
 76. ประมูลการจัดซื้่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี่ซีแบบอัดท้าย:เทศบาลตำบลหนองค้
 77. ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน(ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ) ของสวัสดิการโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยวิธีการขายทอดตลาด:โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร่ี
 78. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 79. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีต:เทศบาลตำบลทับช้าง
 80. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา 7 โครงการและโครงการก่อสร้างถนน คสล. 6 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลทับช้าง
 81. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ:ส.ป.ก.จันทบุรี
 82. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 83. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซีแบบอัดท้ายจำนวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 84. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 85. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) ถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี:เทศบาลตำบลเนินสูง
 86. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี(ครั้งที่3):องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 87. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซึล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 88. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินแดง ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง:เทศบาลตำบลพลวง
 89. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ คสล.ริมถนนสายเทศบาล 3 ช่วงแยกเข้าบ้านตานอม หมู่ที่ 9 ตำบลพลิ้ว และหมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลตำบลพลิ้ว
 90. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี:เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 91. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม
 92. สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองขลุง ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 10:เทศบาลเมืองขลุง
 93. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 10 บ้านสระบาป ตำบลสระบาป อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 :องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 94. ยกเลิกการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซิ่ม
 95. จัดซื้อรถยน์ส่วนกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง(ดีเซล):เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 96. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง)และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 97. สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 98. ประมูลซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:เทศบาลเมืองจันทบุรี
 99. สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 100. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด : โรงพยาบาลขลุง
 101. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : เทศบาลตำบลทับช้าง
 102. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 103. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 104. ขอยกเลิกส่งประกาศสอบราคา : สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
 105. สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่3) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 106. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 107. สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายว่านเหลือง-มูซู หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 108. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 109. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 110. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเล่ย์บอล (ครั้งที่ 3) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 111. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย (ข้างเทศบาลตำบลบางกะจะ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 112. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 113. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 ) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 114. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมประชาคม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลมะขาม
 115. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 8 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 116. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 117. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 118. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 119. ประมูลจ้างเหมาโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 120. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่่วนจังหวัดจันทบุรี
 121. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) : สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 122. ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13โครงการ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง
 123. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 124. สอบราคาซื้อเลื่อยผ่าซากสุกร : สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 125. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 126. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองขลุง ถนนเทศบาลสาย 3 (สายผังเมือง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองขลุง
 127. ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องสมุดชั้น 1 อาคาร 35 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 128. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าแม่ผ่อง) และโครงการปรับปรุงท่าน้ำจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 129. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 150 ตัน จำนวน 1 บ่อ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
 130. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 131. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 132. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 133. สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 134. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 135. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 136. แจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 9 โครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 137. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 138. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางสายหัวแหลม-ดอนสำโรง หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 139. สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
 140. แจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 11 โครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 141. สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำรูปตัววี ซอยพระยาตรัง 7 หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 142. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยตากสิน 2 (คลองทราย) หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 143. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด เนื่องจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกชำรุด ตรงบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงปากทางเข้า กปภ.สาขาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 144. สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุการเกษตรจำนวน 15 รายการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 145. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองกระทิง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 146. ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) โรงเรียนวัดทุ่งกบิล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพลู (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลคลองพลู
 147. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแยก ซอยจันทคามวิถี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 148. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวัว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 149. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยนกก๊าก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี : ศูนย์ป้งอกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
 150. สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 151. เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งแรก-หนองอ้อพัฒนา หมู่ที่ 1,6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา
 152. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 153. สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแสงซ่อม ถนนสายบ้นแสงแดง-บ้านโชคดี หมู่ที่ 6 บ้านแสงแดง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 154. สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกระจ้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 155. สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง (ครั้งที่ 2) : สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
 156. สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
 157. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านแถว หมู่ที่ 6 บ้านโกรก ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 158. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่นวตำบลคลองนารายณ์
 159. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 160. ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) : สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
 161. สอบราคาจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560(ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 162. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายเตาหม้อ-วังเวียน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม เชื่อมตำบลรำพัน เชื่อมตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 163. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ป่าช้าว่านเหลือง) หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 : สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา
 164. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาล หมู่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 165. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคาร : สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 166. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 23 รายการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 167. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาหอม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 168. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการและสิ่งก่อสร้างโดยรอบสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เลขที่ 251 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 169. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลบ่อ
 170. ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลบ่อ
 171. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวัว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 172. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 173. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สายภายใน 1,000 เลขหมายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 174. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 175. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 176. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยวิธีการขายทอดตลาด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 177. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อบล็อก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 18 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเนินสูง
 178. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 20/2 (ชุมชนย่อยที่7/บ้านเขาแก้ว) ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีกทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 179. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
 180. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 181. ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 182. ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 183. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนตาล : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 184. ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 185. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 186. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 11 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 187. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการใช้งาน software การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 188. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 189. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเนินสถิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 190. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราชกิจ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่แยกถนนสัมปทาน ถึงจุดสิ้นสุดถนนราชกิจ (ต่อเชื่อมถนนเทศบาลสาย 2) ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่
 191. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีนวดิตถ์ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่แยกถนนเทศบาลสาย 3 ถึงแยกถนนเวชสัสถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่
 192. ประกาศสอบราคา โครงการเทคอนกรีต บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองคล้า : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 193. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางถนนสายน้ำรัก-บ้านไทย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบบปรับปรุงผิวทางแบบ Recycling พร้อมปูผิว Asphaltic Concrete : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 194. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 195. สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 196. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยทำการเสริมผิวทางแสฟัลท์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural rubber modified asphalt concrete) สายบ้านแสลง-ชำตาสุข หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลแสลง
 197. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural rubber modified asphalt concrete) สายบ้านคลองขวาง-ชำโสม หมู่ที่ 5,6 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลแสลง
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *