การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศข้อมูลโครงการของรัฐ

  1. โครงการเพื่ออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนั้ำ
  2. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
  3. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ก.ย.56
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ต.ค.56
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น