สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 2. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 3. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 4. สนง.เทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 5. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 6. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 8. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 9. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 10. สนง.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนตุลาคม 2561
 11. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 12. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 13. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 14. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 15. สนง.เกษตรจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561
 16. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 17. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 18. สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 19. สนง. เทศบาลเมืงจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 20. สนง.เทสบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 21. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561
 22. สนง.เทศบาลลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 23. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 24. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนสิงหาคม
 25. สนง.เกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 26. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 27. สนง. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 28. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 29. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 30. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 31. สนง.สถานพินิจคุ้มคครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 32. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 33. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 34. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2661
 35. สนง.เปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 36. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 37. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 38. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 39. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 40. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 41. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 42. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 43. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 44. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 45. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 46. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 47. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน เมษายน 2561
 48. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 49. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 50. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประพจำเดือน พฤษภาคม 2561
 51. สำนักงานพัฒนาบำรุงทางน้ำที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
 52. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 53. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 54. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 55. เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 56. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนเมษายน 2561
 57. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนมีนาคม 2561
 58. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน เมษายน 2561
 59. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2561
 60. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561
 61. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2561
 62. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน เมาายน 2561
 63. สำนักงานเทสบาลเมืองจันทบุรี ประจำดือนเมษายน 2561
 64. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน มีนาคม 2561
 65. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 66. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 67. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 68. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 69. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 70. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 71. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 72. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 73. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 74. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 75. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 76. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 77. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 78. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 79. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 80. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 81. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 82. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 83. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 84. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 85. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 86. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 87. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 88. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 89. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 90. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 91. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 92. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 93. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 94. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 95. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 96. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 97. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 98. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 99. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 100. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 101. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 102. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 103. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 104. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 105. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 106. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 107. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 108. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 109. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 110. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 111. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 112. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 113. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 114. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 115. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 116. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 117. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 118. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 119. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 120. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 121. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 122. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 123. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 124. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 125. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 126. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 127. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 128. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 129. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 130. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 131. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 132. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 133. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 134. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 135. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 136. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 137. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 138. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 139. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 140. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 141. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 142. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 143. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 144. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 145. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 146. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 147. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 148. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 149. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 150. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 151. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 152. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 153. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 154. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 155. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 156. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 157. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 158. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 159. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 160. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 161. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 162. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 163. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 164. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 165. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 166. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 167. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 168. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 169. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 170. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 171. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 172. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 173. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 174. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 175. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 176. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 177. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 178. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 179. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 180. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 181. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 182. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 183. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 184. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 185. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 186. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 187. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 188. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 189. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 190. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 191. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 192. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 193. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 194. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 195. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 196. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 197. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 198. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 199. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 200. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 201. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 202. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 203. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 204. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 205. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 206. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 207. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 208. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 209. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 210. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 211. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 212. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 213. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 214. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 215. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 216. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 217. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 218. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 219. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 220. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 221. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 222. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 223. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 224. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 225. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 226. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 227. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 228. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 229. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 230. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 231. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 232. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 233. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 234. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 235. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 236. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 237. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 238. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 239. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 240. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 241. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 242. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 243. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 244. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 245. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 246. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 247. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 248. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 249. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 250. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 251. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 252. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 253. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 254. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 255. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 256. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 257. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 258. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 259. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 260. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 261. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 262. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 263. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 264. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 265. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 266. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 267. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 268. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 269. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 270. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 271. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 272. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 273. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 274. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 275. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 276. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 277. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 278. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 279. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 280. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 281. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 282. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 283. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 284. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 285. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 286. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 287. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 288. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 289. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 290. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 291. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 292. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 293. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 294. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 295. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 296. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 297. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 298. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 299. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 300. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 301. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 302. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 303. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 304. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 305. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 306. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 307. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 308. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 309. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 310. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 311. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 312. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 313. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 314. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 315. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 316. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 317. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 318. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 319. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 320. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 321. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 322. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 323. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 324. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 325. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 326. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 327. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 328. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 329. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 330. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 331. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 332. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 333. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 334. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 335. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 336. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 337. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 338. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 339. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 340. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 341. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 342. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 343. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 344. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 345. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 346. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 347. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 348. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 349. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 350. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 351. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 352. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 353. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 354. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 355. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 356. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 357. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 358. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 359. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 360. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 361. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 362. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 363. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 364. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 365. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 366. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 367. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 368. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 369. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 370. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 371. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 372. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 373. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 374. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 375. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 376. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 377. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 378. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 379. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 380. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 381. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 382. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 383. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 384. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 385. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 386. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 387. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 388. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 389. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 390. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 391. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 392. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 393. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 394. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 395. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 396. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 397. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 398. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 399. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 400. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 401. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 402. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 403. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 404. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 405. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 406. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 407. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 408. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 409. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 410. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 411. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 412. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 413. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 414. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 415. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 416. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 417. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 418. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 419. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 420. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 421. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 422. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 423. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 424. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 425. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 426. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 427. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 428. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 429. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 430. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 431. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 432. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 433. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 434. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 435. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 436. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 437. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 438. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 439. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 440. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 441. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 442. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 443. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 444. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 445. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 446. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 447. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 448. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 449. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 450. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 451. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 452. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 453. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 454. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 455. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 456. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 457. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 458. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 459. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 460. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 461. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 462. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 463. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 464. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 465. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 466. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 467. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 468. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 469. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 470. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 471. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 472. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 473. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 474. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 475. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 476. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 477. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 478. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 479. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 480. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 481. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 482. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 483. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 484. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 485. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 486. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 487. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 488. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 489. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 490. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 491. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 492. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 493. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 494. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 495. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 496. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 497. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 498. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 499. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 500. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 501. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 502. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 503. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 504. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 505. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 506. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 507. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 508. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 509. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 510. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 511. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 512. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 513. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 514. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 515. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 516. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 517. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 518. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 519. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 520. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 521. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 522. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 523. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 524. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 525. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 526. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 527. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 528. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 529. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 530. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 531. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 532. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 533. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 534. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 535. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 536. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 537. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 538. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 539. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 540. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 541. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 542. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 543. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 544. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 545. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 546. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 547. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 548. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 549. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 550. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 551. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 552. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 553. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 554. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 555. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 556. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 557. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 558. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 559. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 560. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 561. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 562. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 563. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 564. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 565. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 566. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 567. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 568. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 569. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 570. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 571. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 572. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 573. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 574. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 575. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 576. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 577. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 578. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 579. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 580. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 581. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 582. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 583. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 584. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 585. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 586. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 587. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 588. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 589. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 590. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 591. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 592. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 593. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 594. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 595. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 596. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 597. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 598. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 599. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 600. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 601. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 602. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 603. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 604. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 605. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 606. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 607. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 608. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 609. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 610. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 611. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 612. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 613. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 614. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 615. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 616. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 617. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 618. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 619. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 620. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 621. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 622. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 623. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 624. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 625. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 626. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 627. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 628. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 629. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 630. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 631. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 632. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 633. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 634. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 635. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 636. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 637. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 638. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 639. เทศบาลตำบลฉมัน
 640. เทศบาลตำบลหนองบัว
 641. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 642. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 643. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น