สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 2. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 3. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 5. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 6. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 7. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 8. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 9. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 10. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 11. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 12. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 13. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 14. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 15. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 16. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 17. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 18. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 19. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 20. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 21. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 23. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 24. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 25. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 26. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 27. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 28. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 29. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 30. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 31. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 32. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 33. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 34. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 35. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 36. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 37. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 38. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 39. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 40. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 41. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 42. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 43. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 44. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 45. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 46. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 47. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 48. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 49. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 51. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 52. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 53. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 54. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 55. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 56. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 57. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 58. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 59. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 60. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 61. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 62. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 63. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 64. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 65. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 66. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 67. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 68. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 69. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 70. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 71. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 72. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 73. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 74. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 75. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 76. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 77. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 78. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 79. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 80. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 81. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 82. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 83. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 84. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 85. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 86. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 87. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 88. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 89. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 90. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 91. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 92. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 93. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 94. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 95. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 96. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 97. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 98. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 99. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 100. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 101. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 102. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 103. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 104. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 105. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 106. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 107. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 108. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 109. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 110. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 111. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 112. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 113. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 114. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 115. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 116. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 117. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 118. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 119. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 120. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 121. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 122. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 123. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 124. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 125. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 126. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 127. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 128. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 129. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 130. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 131. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 132. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 133. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 134. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 135. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 136. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 137. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 138. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 139. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 140. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 141. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 142. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 143. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 144. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 145. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 146. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 147. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 148. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 149. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 150. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 151. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 152. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 153. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 154. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 155. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 156. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 157. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 158. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 159. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 160. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 161. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 162. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 163. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 164. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 165. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 166. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 167. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 168. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 169. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 170. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 171. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 172. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 173. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 174. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 175. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 176. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 177. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 178. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 179. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 180. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 181. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 182. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 183. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 184. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 185. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 186. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 187. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 188. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 189. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 190. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 191. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 192. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 193. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 194. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 195. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 196. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 197. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 198. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 199. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 200. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 201. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 202. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 203. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 204. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 205. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 206. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 207. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 208. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 209. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 210. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 211. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 212. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 213. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 214. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 215. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 216. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 217. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 218. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 219. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 220. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 221. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 222. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 223. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 224. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 225. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 226. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 227. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 228. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 229. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 230. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 231. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 232. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 233. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 234. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 235. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 236. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 237. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 238. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 239. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 240. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 241. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 242. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 243. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 244. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 245. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 246. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 247. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 248. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 249. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 250. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 251. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 252. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 253. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 254. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 255. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 256. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 257. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 258. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 259. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 260. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 261. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 262. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 263. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 264. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 265. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 266. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 267. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 268. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 269. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 270. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 271. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 272. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 273. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 274. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 275. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 276. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 277. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 278. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 279. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 280. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 281. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 282. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 283. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 284. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 285. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 286. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 287. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 288. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 289. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 290. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 291. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 292. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 293. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 294. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 295. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 296. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 297. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 298. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 299. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 300. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 301. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 302. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 303. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 304. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 305. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 306. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 307. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 308. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 309. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 310. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 311. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 312. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 313. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 314. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 315. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 316. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 317. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 318. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 319. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 320. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 321. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 322. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 323. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 324. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 325. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 326. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 327. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 328. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 329. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 330. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 331. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 332. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 333. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 334. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 335. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 336. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 337. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 338. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 339. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 340. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 341. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 342. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 343. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 344. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 345. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 346. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 347. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 348. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 349. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 350. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 351. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 352. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 353. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 354. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 355. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 356. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 357. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 358. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 359. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 360. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 361. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 362. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 363. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 364. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 365. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 366. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 367. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 368. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 369. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 370. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 371. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 372. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 373. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 374. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 375. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 376. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 377. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 378. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 379. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 380. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 381. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 382. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 383. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 384. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 385. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 386. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 387. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 388. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 389. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 390. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 391. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 392. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 393. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 394. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 395. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 396. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 397. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 398. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 399. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 400. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 401. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 402. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 403. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 404. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 405. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 406. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 407. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 408. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 409. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 410. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 411. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 412. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 413. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 414. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 415. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 416. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 417. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 418. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 419. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 420. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 421. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 422. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 423. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 424. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 425. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 426. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 427. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 428. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 429. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 430. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 431. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 432. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 433. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 434. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 435. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 436. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 437. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 438. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 439. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 440. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 441. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 442. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 443. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 444. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 445. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 446. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 447. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 448. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 449. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 450. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 451. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 452. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 453. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 454. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 455. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 456. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 457. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 458. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 459. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 460. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 461. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 462. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 463. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 464. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 465. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 466. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 467. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 468. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 469. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 470. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 471. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 472. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 473. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 474. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 475. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 476. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 477. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 478. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 479. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 480. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 481. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 482. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 483. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 484. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 485. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 486. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 487. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 488. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 489. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 490. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 491. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 492. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 493. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 494. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 495. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 496. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 497. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 498. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 499. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 500. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 501. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 502. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 503. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 504. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 505. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 506. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 507. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 508. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 509. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 510. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 511. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 512. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 513. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 514. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 515. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 516. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 517. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 518. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 519. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 520. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 521. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 522. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 523. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 524. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 525. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 526. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 527. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 528. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 529. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 530. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 531. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 532. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 533. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 534. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 535. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 536. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 537. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 538. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 539. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 540. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 541. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 542. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 543. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 544. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 545. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 546. เทศบาลตำบลฉมัน
 547. เทศบาลตำบลหนองบัว
 548. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 549. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 550. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *