สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 2. สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 3. สนง. เทศบาลเมืงจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 4. สนง.เทสบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 5. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561
 6. สนง.เทศบาลลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 7. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 8. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนสิงหาคม
 9. สนง.เกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 10. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 11. สนง. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 12. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 13. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 14. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 15. สนง.สถานพินิจคุ้มคครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 16. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 17. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 18. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2661
 19. สนง.เปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 20. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 21. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 22. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 23. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 24. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 25. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 26. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 27. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 28. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 29. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 30. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 31. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน เมษายน 2561
 32. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 33. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 34. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประพจำเดือน พฤษภาคม 2561
 35. สำนักงานพัฒนาบำรุงทางน้ำที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
 36. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 37. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 38. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 39. เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 40. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนเมษายน 2561
 41. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนมีนาคม 2561
 42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน เมษายน 2561
 43. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2561
 44. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561
 45. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2561
 46. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน เมาายน 2561
 47. สำนักงานเทสบาลเมืองจันทบุรี ประจำดือนเมษายน 2561
 48. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน มีนาคม 2561
 49. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 50. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 51. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 52. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 53. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 54. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 55. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 56. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 57. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 58. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 59. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 60. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 61. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 63. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 64. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 65. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 66. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 67. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 68. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 69. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 70. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 71. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 72. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 73. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 74. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 75. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 76. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 77. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 78. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 79. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 80. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 81. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 82. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 83. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 84. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 85. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 86. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 87. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 88. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 89. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 90. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 91. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 92. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 93. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 94. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 95. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 96. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 97. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 98. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 99. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 100. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 101. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 102. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 103. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 104. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 105. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 106. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 107. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 108. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 109. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 110. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 111. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 112. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 113. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 114. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 115. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 116. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 117. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 118. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 119. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 120. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 121. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 122. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 123. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 124. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 125. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 126. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 127. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 128. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 129. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 130. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 131. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 132. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 133. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 134. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 135. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 136. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 137. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 138. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 139. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 140. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 141. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 142. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 143. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 144. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 145. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 146. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 147. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 148. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 149. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 150. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 151. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 152. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 153. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 154. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 155. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 156. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 157. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 158. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 159. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 160. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 161. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 162. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 163. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 164. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 165. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 166. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 167. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 168. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 169. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 170. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 171. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 172. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 173. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 174. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 175. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 176. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 177. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 178. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 179. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 180. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 181. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 182. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 183. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 184. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 185. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 186. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 187. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 188. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 189. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 190. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 191. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 192. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 193. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 194. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 195. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 196. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 197. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 198. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 199. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 200. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 201. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 202. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 203. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 204. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 205. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 206. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 207. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 208. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 209. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 210. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 211. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 212. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 213. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 214. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 215. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 216. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 217. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 218. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 219. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 220. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 221. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 222. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 223. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 224. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 225. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 226. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 227. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 228. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 229. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 230. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 231. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 232. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 233. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 234. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 235. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 236. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 237. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 238. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 239. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 240. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 241. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 242. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 243. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 244. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 245. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 246. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 247. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 248. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 249. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 250. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 251. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 252. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 253. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 254. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 255. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 256. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 257. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 258. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 259. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 260. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 261. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 262. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 263. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 264. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 265. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 266. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 267. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 268. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 269. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 270. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 271. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 272. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 273. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 274. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 275. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 276. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 277. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 278. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 279. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 280. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 281. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 282. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 283. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 284. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 285. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 286. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 287. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 288. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 289. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 290. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 291. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 292. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 293. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 294. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 295. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 296. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 297. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 298. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 299. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 300. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 301. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 302. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 303. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 304. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 305. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 306. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 307. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 308. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 309. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 310. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 311. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 312. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 313. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 314. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 315. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 316. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 317. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 318. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 319. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 320. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 321. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 322. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 323. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 324. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 325. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 326. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 327. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 328. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 329. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 330. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 331. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 332. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 333. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 334. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 335. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 336. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 337. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 338. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 339. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 340. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 341. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 342. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 343. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 344. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 345. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 346. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 347. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 348. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 349. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 350. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 351. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 352. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 353. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 354. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 355. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 356. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 357. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 358. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 359. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 360. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 361. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 362. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 363. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 364. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 365. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 366. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 367. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 368. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 369. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 370. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 371. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 372. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 373. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 374. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 375. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 376. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 377. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 378. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 379. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 380. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 381. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 382. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 383. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 384. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 385. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 386. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 387. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 388. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 389. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 390. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 391. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 392. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 393. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 394. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 395. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 396. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 397. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 398. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 399. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 400. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 401. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 402. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 403. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 404. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 405. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 406. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 407. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 408. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 409. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 410. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 411. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 412. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 413. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 414. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 415. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 416. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 417. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 418. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 419. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 420. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 421. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 422. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 423. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 424. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 425. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 426. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 427. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 428. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 429. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 430. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 431. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 432. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 433. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 434. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 435. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 436. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 437. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 438. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 439. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 440. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 441. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 442. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 443. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 444. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 445. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 446. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 447. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 448. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 449. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 450. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 451. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 452. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 453. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 454. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 455. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 456. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 457. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 458. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 459. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 460. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 461. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 462. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 463. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 464. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 465. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 466. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 467. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 468. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 469. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 470. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 471. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 472. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 473. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 474. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 475. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 476. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 477. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 478. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 479. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 480. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 481. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 482. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 483. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 484. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 485. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 486. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 487. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 488. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 489. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 490. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 491. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 492. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 493. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 494. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 495. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 496. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 497. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 498. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 499. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 500. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 501. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 502. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 503. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 504. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 505. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 506. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 507. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 508. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 509. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 510. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 511. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 512. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 513. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 514. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 515. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 516. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 517. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 518. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 519. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 520. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 521. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 522. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 523. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 524. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 525. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 526. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 527. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 528. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 529. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 530. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 531. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 532. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 533. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 534. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 535. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 536. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 537. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 538. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 539. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 540. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 541. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 542. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 543. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 544. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 545. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 546. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 547. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 548. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 549. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 550. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 551. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 552. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 553. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 554. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 555. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 556. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 557. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 558. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 559. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 560. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 561. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 562. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 563. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 564. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 565. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 566. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 567. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 568. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 569. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 570. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 571. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 572. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 573. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 574. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 575. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 576. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 577. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 578. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 579. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 580. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 581. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 582. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 583. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 584. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 585. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 586. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 587. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 588. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 589. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 590. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 591. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 592. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 593. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 594. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 595. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 596. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 597. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 598. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 599. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 600. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 601. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 602. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 603. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 604. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 605. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 606. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 607. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 608. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 609. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 610. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 611. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 612. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 613. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 614. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 615. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 616. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 617. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 618. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 619. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 620. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 621. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 622. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 623. เทศบาลตำบลฉมัน
 624. เทศบาลตำบลหนองบัว
 625. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 626. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 627. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น