สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1.  สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 3. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 4. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 5. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 6. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 7. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 9. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 10. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 11. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 12. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 13. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 14. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 15. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 16. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 18. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 19. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 20. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 21. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 22. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 23. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 24. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 25. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 26. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 27. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 28. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 29. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 30. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 31. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 32. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 33. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 34. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 35. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 36. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 37. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 38. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 39. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 40. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 41. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 43. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 44. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 45. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 46. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 47. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 48. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 49. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 50. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 51. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 52. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 53. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 54. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 55. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 56. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 57. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 58. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 59. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 60. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 61. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 63. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 64. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 65. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 66. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 67. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 68. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 69. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 71. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 72. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 73. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 74. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 75. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 76. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 77. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 78. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 79. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 80. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 81. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 82. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 83. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 84. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 85. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 86. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 87. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 88. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 89. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 90. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 91. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 92. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 93. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 94. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 95. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 96. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 97. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 98. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 99. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 100. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 101. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 102. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 103. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 104. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 105. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 106. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 107. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 108. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 109. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 110. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 111. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 112. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 113. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 114. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 115. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 116. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 117. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 118. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 119. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 120. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 121. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 122. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 123. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 124. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 125. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 126. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 127. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 128. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 129. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 130. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 131. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 132. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 133. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 134. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 135. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 136. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 137. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 138. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 139. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 140. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 141. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 142. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 143. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 144. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 145. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 146. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 147. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 148. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 149. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 150. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 151. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 152. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 153. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 154. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 155. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 156. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 157. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 158. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 159. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 160. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 161. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 162. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 163. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 164. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 165. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 166. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 167. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 168. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 169. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 170. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 171. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 172. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 173. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 174. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 175. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 176. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 177. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 178. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 179. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 180. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 181. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 182. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 183. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 184. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 185. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 186. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 187. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 188. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 189. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 190. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 191. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 192. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 193. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 194. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 195. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 196. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 197. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 198. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 199. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 200. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 201. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 202. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 203. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 204. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 205. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 206. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 207. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 208. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 209. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 210. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 211. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 212. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 213. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 214. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 215. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 216. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 217. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 218. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 219. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 220. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 221. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 222. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 223. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 224. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 225. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 226. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 227. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 228. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 229. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 230. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 231. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 232. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 233. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 234. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 235. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 236. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 237. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 238. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 239. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 240. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 241. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 242. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 243. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 244. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 245. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 246. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 247. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 248. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 249. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 250. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 251. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 252. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 253. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 254. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 255. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 256. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 257. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 258. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 259. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 260. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 261. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 262. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 263. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 264. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 265. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 266. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 267. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 268. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 269. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 270. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 271. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 272. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 273. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 274. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 275. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 276. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 277. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 278. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 279. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 280. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 281. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 282. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 283. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 284. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 285. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 286. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 287. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 288. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 289. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 290. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 291. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 292. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 293. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 294. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 295. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 296. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 297. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 298. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 299. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 300. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 301. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 302. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 303. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 304. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 305. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 306. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 307. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 308. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 309. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 310. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 311. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 312. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 313. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 314. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 315. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 316. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 317. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 318. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 319. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 320. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 321. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 322. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 323. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 324. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 325. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 326. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 327. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 328. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 329. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 330. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 331. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 332. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 333. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 334. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 335. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 336. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 337. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 338. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 339. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 340. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 341. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 342. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 343. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 344. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 345. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 346. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 347. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 348. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 349. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 350. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 351. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 352. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 353. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 354. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 355. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 356. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 357. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 358. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 359. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 360. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 361. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 362. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 363. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 364. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 365. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 366. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 367. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 368. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 369. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 370. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 371. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 372. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 373. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 374. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 375. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 376. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 377. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 378. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 379. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 380. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 381. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 382. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 383. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 384. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 385. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 386. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 387. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 388. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 389. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 390. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 391. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 392. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 393. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 394. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 395. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 396. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 397. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 398. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 399. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 400. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 401. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 402. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 403. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 404. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 405. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 406. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 407. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 408. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 409. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 410. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 411. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 412. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 413. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 414. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 415. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 416. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 417. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 418. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 419. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 420. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 421. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 422. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 423. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 424. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 425. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 426. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 427. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 428. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 429. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 430. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 431. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 432. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 433. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 434. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 435. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 436. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 437. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 438. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 439. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 440. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 441. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 442. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 443. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 444. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 445. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 446. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 447. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 448. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 449. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 450. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 451. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 452. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 453. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 454. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 455. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 456. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 457. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 458. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 459. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 460. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 461. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 462. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 463. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 464. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 465. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 466. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 467. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 468. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 469. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 470. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 471. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 472. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 473. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 474. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 475. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 476. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 477. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 478. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 479. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 480. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 481. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 482. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 483. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 484. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 485. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 486. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 487. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 488. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 489. เทศบาลตำบลฉมัน
 490. เทศบาลตำบลหนองบัว
 491. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 492. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 493. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *