สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 3. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 4. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 5. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 6. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 7. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 8. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 9. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 10. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 12. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 13. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 14. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 15. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 16. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 18. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 20. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 21. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 22. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 23. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 24. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 25. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 26. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 27. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 28. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 29. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 30. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 31. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 32. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 33. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 34. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 35. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 36. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 37. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 38. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 39. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 40. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 41. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 42. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 43. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 44. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 45. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 46. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 48. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 49. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 50. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 51. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 52. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 53. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 54. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 55. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 56. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 57. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 58. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 59. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 60. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 61. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 62. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 63. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 64. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 65. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 66. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 67. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 68. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 69. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 70. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 71. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 72. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 73. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 74. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 75. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 76. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 77. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 78. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 79. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 80. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 81. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 82. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 83. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 84. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 85. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 86. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 87. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 88. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 89. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 90. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 91. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 92. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 93. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 94. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 95. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 96. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 97. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 98. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 99. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 100. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 101. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 102. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 103. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 104. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 105. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 106. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 107. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 108. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 109. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 110. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 111. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 112. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 113. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 114. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 115. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 116. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 117. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 118. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 119. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 120. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 121. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 122. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 123. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 124. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 125. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 126. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 127. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 128. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 129. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 130. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 131. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 132. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 133. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 134. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 135. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 136. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 137. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 138. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 139. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 140. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 141. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 142. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 143. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 144. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 145. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 146. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 147. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 148. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 149. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 150. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 151. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 152. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 153. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 154. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 155. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 156. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 157. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 158. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 159. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 160. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 161. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 162. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 163. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 164. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 165. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 166. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 167. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 168. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 169. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 170. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 171. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 172. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 173. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 174. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 175. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 176. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 177. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 178. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 179. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 180. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 181. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 182. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 183. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 184. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 185. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 186. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 187. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 188. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 189. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 190. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 191. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 192. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 193. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 194. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 195. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 196. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 197. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 198. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 199. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 200. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 201. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 202. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 203. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 204. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 205. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 206. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 207. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 208. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 209. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 210. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 211. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 212. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 213. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 214. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 215. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 216. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 217. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 218. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 219. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 220. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 221. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 222. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 223. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 224. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 225. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 226. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 227. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 228. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 229. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 230. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 231. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 232. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 233. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 234. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 235. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 236. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 237. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 238. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 239. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 240. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 241. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 242. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 243. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 244. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 245. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 246. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 247. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 248. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 249. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 250. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 251. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 252. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 253. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 254. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 255. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 256. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 257. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 258. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 259. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 260. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 261. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 262. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 263. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 264. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 265. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 266. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 267. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 268. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 269. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 270. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 271. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 272. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 273. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 274. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 275. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 276. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 277. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 278. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 279. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 280. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 281. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 282. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 283. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 284. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 285. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 286. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 287. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 288. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 289. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 290. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 291. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 292. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 293. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 294. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 295. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 296. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 297. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 298. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 299. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 300. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 301. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 302. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 303. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 304. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 305. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 306. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 307. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 308. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 309. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 310. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 311. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 312. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 313. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 314. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 315. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 316. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 317. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 318. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 319. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 320. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 321. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 322. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 323. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 324. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 325. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 326. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 327. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 328. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 329. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 330. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 331. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 332. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 333. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 334. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 335. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 336. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 337. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 338. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 339. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 340. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 341. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 342. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 343. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 344. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 345. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 346. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 347. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 348. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 349. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 350. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 351. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 352. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 353. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 354. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 355. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 356. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 357. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 358. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 359. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 360. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 361. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 362. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 363. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 364. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 365. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 366. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 367. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 368. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 369. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 370. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 371. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 372. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 373. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 374. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 375. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 376. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 377. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 378. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 379. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 380. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 381. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 382. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 383. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 384. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 385. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 386. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 387. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 388. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 389. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 390. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 391. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 392. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 393. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 394. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 395. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 396. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 397. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 398. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 399. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 400. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 401. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 402. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 403. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 404. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 405. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 406. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 407. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 408. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 409. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 410. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 411. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 412. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 413. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 414. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 415. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 416. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 417. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 418. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 419. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 420. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 421. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 422. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 423. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 424. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 425. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 426. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 427. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 428. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 429. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 430. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 431. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 432. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 433. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 434. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 435. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 436. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 437. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 438. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 439. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 440. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 441. เทศบาลตำบลฉมัน
 442. เทศบาลตำบลหนองบัว
 443. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 444. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 445. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *