สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 2. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 3. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 4. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 6. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 7. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 9. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 10. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 11. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 12. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 13. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 14. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 15. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 16. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 17. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 18. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 19. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 20. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 21. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 22. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 23. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 24. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 25. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 26. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 27. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 28. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 29. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 30. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 32. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 33. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 34. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 35. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 36. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 37. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 38. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 39. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 40. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 41. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 42. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 43. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 44. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 45. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 46. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 47. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 48. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 49. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 50. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 51. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 52. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 53. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 54. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 55. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 56. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 57. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 58. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 59. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 60. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 61. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 62. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 64. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 65. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 66. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 67. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 68. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 69. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 70. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 71. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 72. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 73. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 74. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 75. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 76. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 77. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 78. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 79. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 80. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 81. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 82. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 83. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 84. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 85. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 86. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 87. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 88. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 89. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 90. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 91. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 92. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 93. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 94. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 95. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 96. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 97. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 98. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 99. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 100. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 101. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 102. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 103. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 104. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 105. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 106. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 107. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 108. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 109. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 110. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 111. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 112. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 113. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 114. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 115. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 116. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 117. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 118. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 119. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 120. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 121. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 122. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 123. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 124. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 125. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 126. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 127. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 128. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 129. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 130. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 131. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 132. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 133. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 134. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 135. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 136. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 137. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 138. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 139. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 140. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 141. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 142. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 143. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 144. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 145. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 146. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 147. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 148. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 149. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 150. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 151. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 152. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 153. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 154. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 155. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 156. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 157. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 158. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 159. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 160. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 161. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 162. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 163. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 164. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 165. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 166. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 167. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 168. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 169. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 170. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 171. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 172. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 173. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 174. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 175. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 176. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 177. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 178. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 179. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 180. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 181. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 182. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 183. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 184. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 185. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 186. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 187. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 188. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 189. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 190. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 191. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 192. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 193. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 194. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 195. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 196. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 197. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 198. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 199. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 200. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 201. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 202. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 203. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 204. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 205. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 206. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 207. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 208. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 209. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 210. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 211. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 212. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 213. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 214. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 215. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 216. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 217. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 218. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 219. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 220. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 221. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 222. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 223. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 224. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 225. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 226. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 227. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 228. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 229. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 230. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 231. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 232. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 233. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 234. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 235. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 236. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 237. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 238. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 239. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 240. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 241. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 242. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 243. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 244. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 245. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 246. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 247. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 248. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 249. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 250. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 251. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 252. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 253. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 254. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 255. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 256. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 257. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 258. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 259. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 260. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 261. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 262. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 263. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 264. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 265. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 266. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 267. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 268. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 269. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 270. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 271. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 272. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 273. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 274. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 275. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 276. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 277. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 278. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 279. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 280. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 281. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 282. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 283. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 284. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 285. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 286. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 287. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 288. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 289. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 290. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 291. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 292. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 293. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 294. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 295. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 296. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 297. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 298. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 299. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 300. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 301. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 302. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 303. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 304. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 305. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 306. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 307. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 308. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 309. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 310. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 311. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 312. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 313. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 314. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 315. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 316. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 317. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 318. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 319. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 320. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 321. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 322. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 323. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 324. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 325. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 326. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 327. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 328. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 329. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 330. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 331. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 332. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 333. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 334. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 335. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 336. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 337. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 338. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 339. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 340. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 341. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 342. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 343. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 344. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 345. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 346. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 347. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 348. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 349. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 350. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 351. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 352. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 353. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 354. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 355. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 356. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 357. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 358. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 359. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 360. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 361. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 362. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 363. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 364. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 365. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 366. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 367. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 368. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 369. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 370. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 371. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 372. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 373. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 374. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 375. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 376. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 377. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 378. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 379. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 380. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 381. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 382. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 383. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 384. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 385. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 386. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 387. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 388. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 389. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 390. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 391. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 392. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 393. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 394. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 395. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 396. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 397. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 398. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 399. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 400. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 401. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 402. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 403. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 404. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 405. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 406. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 407. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 408. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 409. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 410. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 411. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 412. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 413. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 414. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 415. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 416. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 417. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 418. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 419. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 420. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 421. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 422. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 423. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 424. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 425. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 426. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 427. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 428. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 429. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 430. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 431. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 432. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 433. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 434. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 435. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 436. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 437. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 438. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 439. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 440. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 441. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 442. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 443. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 444. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 445. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 446. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 447. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 448. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 449. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 450. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 451. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 452. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 453. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 454. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 455. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 456. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 457. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 458. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 459. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 460. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 461. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 462. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 463. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 464. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 465. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 466. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 467. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 468. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 469. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 470. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 471. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 472. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 473. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 474. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 475. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 476. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 477. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 478. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 479. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 480. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 481. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 482. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 483. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 484. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 485. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 486. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 487. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 488. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 489. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 490. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 491. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 492. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 493. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 494. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 495. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 496. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 497. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 498. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 499. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 500. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 501. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 502. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 503. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 504. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 505. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 506. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 507. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 508. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 509. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 510. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 511. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 512. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 513. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 514. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 515. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 516. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 517. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 518. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 519. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 520. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 521. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 522. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 523. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 524. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 525. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 526. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 527. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 528. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 529. เทศบาลตำบลฉมัน
 530. เทศบาลตำบลหนองบัว
 531. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 532. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 533. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *