สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2562
 2. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562
 3. สนง.เทสบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนธันวาคม 2562
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนธันวาคม 2562
 5. สนง. เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561
 6. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
 7. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 8. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 9. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 10. สนง.เทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 11. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 12. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 13. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 14. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 15. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 16. สนง.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนตุลาคม 2561
 17. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 18. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 19. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 20. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 21. สนง.เกษตรจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561
 22. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 23. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 24. สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 25. สนง. เทศบาลเมืงจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561
 26. สนง.เทสบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 27. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561
 28. สนง.เทศบาลลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
 29. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
 30. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนสิงหาคม
 31. สนง.เกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 32. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 33. สนง. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 34. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 35. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 36. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 37. สนง.สถานพินิจคุ้มคครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 38. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 39. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 40. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2661
 41. สนง.เปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 42. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 43. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 44. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 45. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 46. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 47. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 48. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 49. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 50. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 51. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 52. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 53. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน เมษายน 2561
 54. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 55. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 56. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประพจำเดือน พฤษภาคม 2561
 57. สำนักงานพัฒนาบำรุงทางน้ำที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
 58. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 59. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 60. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 61. เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 62. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนเมษายน 2561
 63. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนมีนาคม 2561
 64. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน เมษายน 2561
 65. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2561
 66. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561
 67. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2561
 68. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน เมาายน 2561
 69. สำนักงานเทสบาลเมืองจันทบุรี ประจำดือนเมษายน 2561
 70. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน มีนาคม 2561
 71. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 72. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 73. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 74. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 75. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 76. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 77. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 78. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 79. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 80. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 81. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 82. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 83. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 84. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 85. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 86. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 87. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 88. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 89. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 90. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 91. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 92. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 93. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 94. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 95. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 96. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 97. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 98. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 99. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 100. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 101. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 102. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 103. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 104. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 105. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 106. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 107. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 108. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 109. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 110. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 111. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 112. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 113. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 114. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 115. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 116. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 117. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 118. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 119. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 120. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 121. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 122. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 123. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 124. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 125. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 126. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 127. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 128. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 129. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 130. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 131. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 132. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 133. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 134. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 135. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 136. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 137. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 138. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 139. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 140. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 141. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 142. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 143. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 144. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 145. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 146. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 147. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 148. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 149. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 150. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 151. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 152. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 153. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 154. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 155. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 156. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 157. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 158. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 159. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 160. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 161. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 162. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 163. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 164. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 165. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 166. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 167. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 168. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 169. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 170. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 171. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 172. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 173. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 174. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 175. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 176. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 177. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 178. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 179. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 180. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 181. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 182. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 183. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 184. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 185. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 186. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 187. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 188. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 189. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 190. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 191. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 192. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 193. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 194. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 195. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 196. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 197. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 198. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 199. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 200. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 201. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 202. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 203. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 204. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 205. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 206. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 207. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 208. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 209. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 210. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 211. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 212. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 213. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 214. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 215. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 216. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 217. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 218. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 219. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 220. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 221. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 222. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 223. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 224. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 225. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 226. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 227. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 228. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 229. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 230. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 231. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 232. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 233. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 234. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 235. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 236. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 237. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 238. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 239. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 240. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 241. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 242. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 243. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 244. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 245. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 246. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 247. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 248. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 249. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 250. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 251. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 252. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 253. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 254. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 255. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 256. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 257. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 258. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 259. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 260. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 261. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 262. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 263. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 264. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 265. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 266. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 267. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 268. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 269. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 270. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 271. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 272. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 273. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 274. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 275. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 276. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 277. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 278. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 279. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 280. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 281. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 282. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 283. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 284. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 285. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 286. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 287. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 288. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 289. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 290. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 291. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 292. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 293. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 294. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 295. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 296. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 297. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 298. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 299. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 300. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 301. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 302. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 303. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 304. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 305. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 306. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 307. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 308. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 309. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 310. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 311. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 312. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 313. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 314. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 315. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 316. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 317. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 318. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 319. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 320. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 321. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 322. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 323. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 324. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 325. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 326. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 327. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 328. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 329. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 330. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 331. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 332. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 333. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 334. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 335. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 336. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 337. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 338. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 339. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 340. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 341. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 342. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 343. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 344. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 345. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 346. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 347. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 348. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 349. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 350. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 351. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 352. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 353. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 354. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 355. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 356. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 357. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 358. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 359. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 360. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 361. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 362. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 363. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 364. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 365. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 366. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 367. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 368. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 369. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 370. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 371. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 372. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 373. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 374. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 375. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 376. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 377. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 378. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 379. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 380. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 381. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 382. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 383. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 384. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 385. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 386. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 387. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 388. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 389. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 390. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 391. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 392. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 393. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 394. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 395. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 396. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 397. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 398. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 399. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 400. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 401. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 402. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 403. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 404. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 405. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 406. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 407. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 408. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 409. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 410. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 411. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 412. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 413. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 414. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 415. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 416. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 417. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 418. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 419. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 420. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 421. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 422. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 423. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 424. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 425. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 426. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 427. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 428. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 429. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 430. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 431. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 432. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 433. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 434. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 435. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 436. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 437. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 438. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 439. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 440. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 441. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 442. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 443. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 444. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 445. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 446. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 447. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 448. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 449. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 450. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 451. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 452. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 453. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 454. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 455. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 456. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 457. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 458. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 459. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 460. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 461. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 462. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 463. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 464. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 465. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 466. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 467. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 468. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 469. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 470. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 471. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 472. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 473. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 474. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 475. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 476. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 477. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 478. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 479. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 480. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 481. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 482. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 483. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 484. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 485. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 486. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 487. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 488. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 489. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 490. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 491. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 492. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 493. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 494. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 495. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 496. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 497. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 498. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 499. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 500. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 501. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 502. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 503. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 504. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 505. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 506. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 507. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 508. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 509. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 510. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 511. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 512. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 513. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 514. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 515. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 516. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 517. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 518. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 519. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 520. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 521. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 522. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 523. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 524. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 525. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 526. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 527. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 528. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 529. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 530. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 531. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 532. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 533. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 534. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 535. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 536. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 537. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 538. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 539. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 540. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 541. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 542. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 543. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 544. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 545. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 546. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 547. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 548. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 549. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 550. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 551. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 552. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 553. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 554. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 555. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 556. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 557. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 558. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 559. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 560. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 561. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 562. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 563. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 564. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 565. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 566. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 567. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 568. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 569. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 570. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 571. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 572. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 573. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 574. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 575. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 576. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 577. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 578. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 579. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 580. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 581. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 582. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 583. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 584. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 585. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 586. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 587. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 588. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 589. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 590. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 591. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 592. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 593. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 594. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 595. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 596. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 597. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 598. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 599. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 600. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 601. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 602. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 603. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 604. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 605. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 606. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 607. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 608. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 609. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 610. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 611. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 612. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 613. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 614. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 615. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 616. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 617. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 618. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 619. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 620. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 621. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 622. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 623. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 624. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 625. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 626. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 627. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 628. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 629. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 630. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 631. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 632. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 633. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 634. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 635. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 636. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 637. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 638. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 639. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 640. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 641. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 642. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 643. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 644. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 645. เทศบาลตำบลฉมัน
 646. เทศบาลตำบลหนองบัว
 647. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 648. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 649. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น