การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

  1. หนังสือ ที่ จบ.0017.5/ว7462
  2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6
  3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร1012.2/ว 7
  4. คำสั่งจังหวัดจันทบุรี 2552
  5. บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น