ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานสรรหาได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาที่ 1-5/2558

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11. 00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานสรรหาได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาที่ 1-5/2558 จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 และประสงค์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ให้มารายงานตัว ต่อประธานกรรมการสรรหา ระหว่างวันที่ 1-11 มกราคม 2558

1

2

3

4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น