Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แจ้ง ปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – 27 ธันวาคม 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ ฯ     ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ www.facebook.com/Thailand2020 www.ppb.moi.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศข้อมูลโครงการของรัฐ โครงการเพื่ออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนั้ำ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ก.ย.56 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ต.ค.56

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2.

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา