Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC)

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แจ้ง ปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – 27 ธันวาคม 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ ฯ     ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ www.facebook.com/Thailand2020 www.ppb.moi.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศข้อมูลโครงการของรัฐ โครงการเพื่ออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนั้ำ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ก.ย.56 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ต.ค.56

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2.