Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะได้จัดพิธีดังกล่าว  ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในการนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี www.chanthaburi.go.th ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม…

กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Anti – Trafficking in Persons Division) พร้อมแจ้งย้ายสถานที่ทำการจากเดิมมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้หมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดของ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา 4 ตามประกาศ ป.ป.ง.

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ 5.1.2 อ้างอิง: หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0208.3/ว1509

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ตามประกาศ ป.ป.ง.

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5  แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้แจ้งเวียนประกาศให้ได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด อ้างอิง: หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0208.3/ว1465

งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว

ด้วยวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11494.pdf

เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ว่า ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กำหนดต ก่อนวันที่ ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11123.pdf

ขอเชิญร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปฯ

วัดกระทิง จัดงานพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกตัญญุตา และให้สาธุชนได้ทราบถึงประวัติคุณความดี ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) โดยการสร้างสถานที่เก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) และจัดทำพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป โดยมีพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี สามารถคลิกดาวน์ดหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/1231.pdf

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยฯ

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จากเดิม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็น  บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/9795.pdf  

สรุปคำชี้แจงของหัวหน้า คสช. ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

คลิกที่แบนเนอร์ เพื่ออ่านสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”