Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ว่า ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กำหนดต ก่อนวันที่ ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11123.pdf

ขอเชิญร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปฯ

วัดกระทิง จัดงานพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกตัญญุตา และให้สาธุชนได้ทราบถึงประวัติคุณความดี ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) โดยการสร้างสถานที่เก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) และจัดทำพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป โดยมีพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี สามารถคลิกดาวน์ดหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/1231.pdf

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยฯ

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จากเดิม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็น  บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/9795.pdf  

สรุปคำชี้แจงของหัวหน้า คสช. ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

คลิกที่แบนเนอร์ เพื่ออ่านสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ตา่มคำสั่ง ที่ คสช 74/2557

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๑/ว๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ มาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๕ อนึ่งสำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/ปชสพ.pdf

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/กฟฟ.pdf

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก กระทรวงมหาดไทยจึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อีกทั้งบุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถศึกษาและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rajinialumniclub.com/๑๕๐years/ หรือคลิก http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/กรมประชาสัมพันธ์.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดจันทบุรีจึงขอประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/06/รายชื่อ.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดของหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  ”มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ เลขที่ 149 หมู่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dokkaew.moi.go.th หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จะทำการตัดต้นไม่ ที่ใกล้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/06/การไฟฟ้า.pdf ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีจะรีบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที