Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนธันวาคม 2557

กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา “มหาดไทยชวนรู้” โดยเป็นการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05 – 12.25น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91) ผู้สนใจสามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz ได้ในวันและเวลาที่ออกอากาศ และรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2557″ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกำหนดถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานดังกล่าว ทางโทรทัศน์ช่อง NBT ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานทางสถานีโทรทัศน์ฯ ในวันและเวลาดังกล่าว คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  

จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ แต่งเครื่องแบบและเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการให้แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และรัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองทุกวัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดจันทบุรี จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติดังนี้ ๑. วันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการ ๒. วันอังคาร แต่งกายเสื้อสีเหลืองกีฬาเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ๓. วันพุธ-วันศุกร์ แต่งกายเสื้อสีเหลือง จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอความร่วมมือสนับสนุนการับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. …

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ยกร่าง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. …. เพื่อให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ www.rlpd.moj.go.th ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 8556/2557

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 8556/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลดคำสั่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

คำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 8556/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

กำหนดการ รายละเอียดโครงการ แบบตอบรับ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (เอกสารชุดที่ 1, เอกสารชุดที่ 2, เอกสารชุดที่ 3 )  

การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะได้จัดพิธีดังกล่าว  ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในการนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี www.chanthaburi.go.th ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม…

กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Anti – Trafficking in Persons Division) พร้อมแจ้งย้ายสถานที่ทำการจากเดิมมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้หมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดของ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด