Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ และมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปารมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”