Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๗ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมนำหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน…

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีฯ ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี (One Stop Service)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี (One Stop Service) ณ อาคารสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี        

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณ ๕ แยก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีตรวจพล สวนสนาม และพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีตรวจพล สวนสนาม และพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๖๔ ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล…

นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี        

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาตรวจราชการ และเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท์

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาตรวจราชการ และเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท์ ณ วัดโบสถ์เมือง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี