Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ต่อครูผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์” โดยมีพลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีส่งมอบ ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดโครงการดังกล่าวในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีมงคลที่วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน โดยจัดให้มีพิธีไหว้ครูสามัญและพิธีไหว้ครูศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนช่วยธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้าอำเภอโป่งน้ำร้อน

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้าอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งจัดโดยอำเภอโป่งน้ำร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี  

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ตำบลทับไทร

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ตำบลทับไทร เร่งดำเนินการหาวิธี ผลักดันช้างให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่า โดยเร็วที่สุด  

นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ร่วมพิธีถวายไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอ

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านพักนายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ได้นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธีรับมอบไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอท่าใหม่ เพื่อใช้ในประโยชน์ของสงฆ์ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ร่วมพิธีถวายไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอดังกล่าว  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะยุวเกษตรกร เยาวชนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน 4 – H Summer Camp 2018

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะยุวเกษตรกร เยาวชนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน 4 – H Summer Camp 2018 เดินทางมาศึกษาดูงานการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ของโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรของไทย กับ ต่างประเทศ เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยจะศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริฯในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว เปิดงาน “ รวมใจภักดิ์ รักษ์สวนพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว เปิดงาน “ รวมใจภักดิ์ รักษ์สวนพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การให้ความรู้ทางการเกษตรตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ การจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี การจำหน่ายสินค้าภายในตลาดพอเพียง การชิมผลไม้ฟรี…