Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาตลาดใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้งยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๑ กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ…

จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๙ กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ฯ

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ช่วงเทศกาลลอยกระทง และตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๙๘ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี