Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวความคิดและคำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE…

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)  …

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ ๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ ๑ ของจังหวัดจันทบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)  

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุม “ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด)”

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุม “ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด)” ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท สังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท สังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยถือเป็นการจับกุมและขยายผลจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบที่เฝ้าติดตามการจับกุมมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีของกลางในคดีประกอบด้วย ไอซ์ ๑๖.๙…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นที่หาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับกิจกรรม จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘ เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน กำหนดให้เส้นทางการแข่งขันผ่านทิวทัศน์สองข้างทาง หรือผ่านจุดชมวิวอันงดงาม นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสถึงอากาศอันบริสุทธิ์ และความงดงามตลอดสองข้างทาง โดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัยบริเวณจุดชมวิวหินโคร่ง และจัดให้มีการแข่งขัน ๔ ระยะทาง ได้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๒๘๐ คน ในโอกาสเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับอาคารปัญญาวราภรณ์ สร้างขึ้นจากความเมตตาของพระครูปัญญาวราภรณ์หรือพระอาจารย์ประเวท ปัญญาธะโร เจ้าอาวาสวัดคลองมะลิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการรักษาผู้ป่วยอันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมะขามมีอาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงรับเป็นประธานอุปถัมภ์และดำริให้มีการก่อสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โดยชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม ชั้นล่างใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการบริจาคในเบื้องต้น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี