Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอท่าใหม่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเฝ้ารับเสด็จ

นายวิทูรัช ศรีนาม พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง จึงกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประโยชน์นานัปการของโครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

  วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี