Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว จำนวน ๒ ราย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ วัดคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท แอนสปอตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันจะเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า ควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกตลาดทั้งในระบบตลาดกลางและตลาดพันธสัญญาที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างสัญญามาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีความเป็นกลางเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดและยกระดับการค้าผลไม้ของไทยตามนโยบายที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ภายใต้ Thailand…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ นายอำเภอท่าใหม่ นายอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้าน ที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุนในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอใกล้เคียง เพื่อรับฟังข้อมูลและรับทราบปัญหาในการทำประมงดังกล่าว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เพื่อลงเรือสำรวจพื้นที่และวิธีการจับแมงกะพรุนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี โดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรับทราบปัญหาแล้ว จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้กับนักเรียนราชประชานุเคราะห์มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายยิงวัวกระทิง ในพื้นที่ป่าเขาซับทุเรียน ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายยิงวัวกระทิง เพศผู้ อายุประมาณ ๓-๔ ปี น้ำหนักประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ กิโลกรัม ในพื้นที่ป่าเขาซับทุเรียน ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี…