Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน “สิงห์ Design”

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริรำไพพรรณ อาคาร ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน “สิงห์ Design” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายกองเอกวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร ประดิษฐานบนเครื่องหมาย เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต    …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกีรกิติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โครงการวิ่งและปั่นจักรยาน CHANTHABURI RUN & RIDE “ก้าวที่ภักดี”

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โครงการวิ่งและปั่นจักรยาน CHANTHABURI RUN & RIDE “ก้าวที่ภักดี” ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ มณฑลพิธีอาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม ชั้น ๓ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ มณฑลพิธีอาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม ชั้น ๓ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแนวทางในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการ รวมถึงการให้ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การสาธิตและการใช้เครื่องดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดจันทบุรี